AktualnościLesznowolaNa luzie

Czujność partyjna

Komisja rewizyjna w gminie Lesznowola to jedna z najważniejszych komisji, bo kontroluje działalność Wójta Gminy Lesznowola, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, w szczególności pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Jak jest z tym w gminie Lesznowola? Popatrzymy na fakty…

Wystarczy tylko wspomnieć brak działania komisji w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych gminy Lesznowola. Chodzi o dwie umowy podpisane przez gminę z uprawionym geodetą na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej korekty w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków dla 20 działek w obrębie Zgorzała. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie stwierdziła, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów, a ze strony komisji i gminy cisza, poza lakonicznym komentarzem Mirosława Wilusza, Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola: „Uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy Lesznowola nie dysponuje wnioskowaną informacją”. Co ciekawe Komisja Rewizyjna uznała za niezasadną anonimową skargę skierowaną do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na działalność Wójta Gminy Lesznowola dotyczącą Skarbnik Gminy Lesznowola i dzierżawy budynku od firmy Asma Plus Sp. z o.o., z przeznaczeniem na przedszkole gminne przy ul. Czesława Miłosza w Lesznowoli. Przypomnijmy, że w dniu 22 maja 2018 roku w firmie Asma Plus Sp. z o.o., doszło do zmiany udziałowców w spółce. Marta Sulimowicz, obecnie Skarbnik Gminy Lesznowola (powołana na to stanowisko w dniu 22 listopada 2019 roku) sprzedała swoje udziały, które od niej, odkupił jej mąż. W dniu 29 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola o pow. 0,4286 ha wraz z placem zabaw i miejscami parkingowymi pomiędzy Gminą Lesznowola a Spółką Asma Plus Sp. z o.o., do 31 grudnia 2022 roku. Komisja Rewizyjna nie widziała tutaj żadnych okoliczności budzących wątpliwości prawno-moralne, stąd na sesji lutowej Rady Gminy Lesznowola odrzucono skargę skierowaną na działania Wójta Gminy Lesznowola…

Co ciekawe w trakcie obecnej kadencji samorządowej (2018-2023) z komisji rewizyjnej ubyło już dwóch członków. Co powinno budzić wątpliwości mieszkańców, bo z komisji odeszli bardzo merytoryczni radni. Wróćmy jednak w czasie do grudnia 2018 roku. To wtedy na pierwszej sesji nowej kadencji samorządowej ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna. Jej przewodniczącym został: Tomasz Filipowicz, a członkami: Grzegorz Gonsowski, Grzegorz Kwiatkowski, Krzysztof Łupiński, Bożena Obłucka i Piotr Osiński. Jako pierwszy odszedł Krzysztof Łupiński, w jego miejsce nie nominowano nowego radnego i pozostawiono komisję w składzie pięcioosobowym, jako drugi zrezygnował radny Grzegorz Gonsowski i w jego miejsce nominowano Anitę Kochanowską-Cydzik z klubu Koalicji Obywatelskiej (pracownicę Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli). I tutaj pojawiła się cała góra problemów…

Najpierw podjęto decyzję o rezygnacji Grzegorza Gonsowskiego z bycia członkiem Komisji Rewizyjnej. – Wpłynęło do mnie pismo od pana Grzegorza Gonsowskiego, członka Komisji Rewizyjnej o rezygnacje z tejże komisji. Pan radny, wiceprzewodniczący tejże komisji, był przedstawicielem z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej. Będziemy przystępować do głosowania nad odwołaniem pana Grzegorza Gonsowskiego z członka Komisji Rewizyjnej – mówiła na sesji Rady Gminy Lesznowola, Bożenna Korlak. 18 radnych było za odwołaniem Grzegorza Gonsowskiego z Komisji Rewizyjnej, a 2 radnych wstrzymało się od głosu (Tomasz Filipowicz, Marta Maciejak).

Kolejnym punktem na lutowej sesji Rady Gminy Lesznowola było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. – Wpłynął wniosek od klubu Koalicji Obywatelskiej o uzupełnienie składu komisji. I członkiem Komisji Rewizyjnej została Pani… (werble) Znaczy kandydatura do Komisji Rewizyjnej, to osoba pani Anity Kochanowskiej-Cydzik. Zaplątałam się. I takie pismo otrzymali Państwo w naszej korespondencji – mówiła na sesji Rady Gminy Lesznowola, Bożenna Korlak jej przewodnicząca.

– Rozumiem, że zostało to sprawdzone, ale jeszcze chciałam potwierdzić, czy pracownik jednostki urzędu gminy może być w Komisji Rewizyjnej, która sprawuje nadzór na tą jednostką? Dziękuję – pytała się na początku dyskusji, radna Magdalena Łyszcz. Co ciekawe, również pracownica jednostki podległej gminie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie Lesznowola, a także członkini czterech merytorycznych komisji gminy Lesznowola: Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także jest przewodniczącą Komisji Statutowej.

Może pani mecenas udzieli odpowiedzi na to pytanie… Na pytanie jeszcze odpowiadała mecenas Teresa Piekarczyk, która obecnie już nie prowadzi porad prawnych dla Urzędu Gminy Lesznowola.

– Wyłączenia określa ustawa, kto nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i to są tylko takie „wyłącznie wyłączenia”, wynikające wprost z przepisów ustawy. Innych wyłączeń nie ma co do osób, które nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej – mówiła Teresa Piekarczyk.

– Więcej zgłoszeń nie widzę – stwierdziła stanowczo Bożenna Korlak. – Ja mam pytanie – odezwał się przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tomasz Filipowicz.

– Ja mam pytanie do pani mecenas, czy nowy członek Komisji Rewizyjnej, który jest zatrudniony, tak jak pani radna Łyszcz stwierdziła, może obradować podczas obrad tej komisji, kiedy dana jednostka, w której pracuje, jest na wokandzie? – pytał, przewodniczący Tomasz Filipowicz.

– Tak, może brać udział z jednego prostego powodu. Z tego powodu, że pani radna nie jest kierownikiem tej jednostki i nie odpowiada za jej działalność, tylko jest jej pracownikiem i to jest to rozróżnienie. Dlatego ustawodawca wyłączył w art. 18a, tylko z możliwości bycia członkiem Komisji Rewizyjnej przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Natomiast, gdyby to był oczywiście kierownik jednostki organizacyjnej gminy, nie mógłby być również radnym. Więc tutaj absolutnie pracownik za działalność jednostki nie odpowiada, za nią odpowiada jej kierownik – podkreślała mecenas Teresa Piekarczyk.

– Dobrze to teraz mam pytanie, bo przez lata jeden z naszych tutaj radnych był wyłączany z komisji, kiedy był obradowany referat, w którym on pracował. Więc, jak to teraz wygląda? Czy nowy radny, członek komisji będzie mógł zasiadać w posiedzenia tej komisji podczas danej jednostki, w której pracuje, czy nie? – dopytywał dalej, Tomasz Filipowicz.

– Jeśli chodzi o to… To nie będzie mógł, nie powinna ta osoba, która jest i pracuje w danej jednostce… No to nie może pójść na kontrolę komisji wykonywanej przez Komisję Rewizyjną w tej jednostce. Natomiast wyłączenia tutaj akurat w tym przypadku nie ma, z tego, jak mówię powodu, że to nie pracownik jednostki odpowiada za jej działalność – powtarzała się, mecenas Teresa Piekarczyk.

– Zgadzam się, ale czy pracownik może egzaminować swojego kierownika, może prościej – mówił, Tomasz Filipowicz.

– No to, jak powiedziałam, nie pójdzie na kontrolę…- odpowiadała mecenas Teresa Piekarczyk. Czyli nie pójdzie na kontrolę własnego dyrektora – dodawała Tomasz Filipowicz.

– Przepraszam. Wiem, że osoba pani Anity jest rekomendowana przez panią Annę Lasek, ale chciałbym usłyszeć czy pani radna Anita wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej – dopytywał Krzysztof Klimaszewski, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki, również aktor Teatru Telimeny w reżyserii Anity Kochanowskiej-Cydzik. – Czy Pani radna wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej? – pytała przewodniczący Bożenna Korlak. – Tak, odpowiedź moja brzmi – tak wyrażam zgodę – odpowiadała Anita Kochanowska-Cydzik.

Zatem w te pędy przystąpiono do głosowania: za było 9 radnych (Grzegorz Gonsowski, Łukasz Grochala, Krzysztof Klimaszewski, Anita Kochanowska-Cydzik, Bożenna Korlak, Anna Lasek, Marta Maciejak, Dorota Vasilopoulou, Jerzy Wiśniewski), przeciw było 8 radnych (Konrad Borowski, Tomasz Filipowicz, Grzegorz Kwiatkowski, Magdalena Łyszcz, Bożena Obłucka, Piotr Osiński, Mariusz Socha, Bartłomiej Soszyński), od głosu wstrzymało się 2 radnych: (Małgorzata Bobrowska i Krzysztof Łupiński).

I teraz najciekawsza sprawa, przedstawiłem Państwu dokładną listę radnych, którzy oddali swój głos i w tym momencie zaczęły się problemy techniczne… W tym momencie swojego głosu nie oddały dwie radne: Justyna Gawęda i Izabela Małek. I w tej sytuacji kluczowa jest radna Izabela Małek z klubu Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że za powołaniem radnej Anity Kochanowskiej-Cydzik na nowego członka Komisji Rewizyjnej było 9 radnych, 8 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Także kandydatura pani Kochanowskiej-Cydzik wisiała na anielskim włosku, ale… do głosu doszła Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola i radna, która z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej rekomendowała kandydaturę Anity Kochanowskiej-Cydzik.. – Chciałam powiedzieć, że pani Izabela Małek ma problem z internetem i jest za… – mówiła podczas głosowania Anna Lasek. – A telefonicznie może niech tutaj jakby… – próbowała coś wycydzić, Bożenna Korlak, przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola. – Nie może ktoś za panią Małek potwierdzić… – dodawała mecenas Teresa Piekarczyk. – Właśnie zaraz jej powiem, żeby spróbowała się zgłosić, bo nie pokazuje się jej w ogóle głosowanie – dodawała Anna Lasek. – No dobrze, ale telefonicznie, czy nie może się zgłosić? – pytała dalej Bożenna Korlak. – A pani Justyna nie może – dopytywał jeden z tajemniczych radnych. – Pani Justyna nie może, bo tu przysłała do mnie SMS-a, że musi (…), nie może uczestniczyć po prostu – dodawała Bożenna Korlak. – Dobrze, będzie po prostu bez głosu w takim przypadku – zaproponowała mecenas Teresa Piekarczyk. – Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że pani Anita Kochanowska-Cydzik została członkiem Komisji Rewizyjnej – zakończyła dyskusję Bożenna Korlak. Prawda, że to genialne!

Wróćmy jeszcze do składu osobowego Komisji Rewizyjnej: Tomasz Filipowicz (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) głosuje przeciwko kandydaturze radnej Anity Kochanowskiej-Cydzik do składu komisji, Piotr Osiński (Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej) głosuje przeciwko kandydaturze, Anita Kochanowska-Cydzik głosuje za w swojej sprawie, Grzegorz Kwiatkowski głosuje przeciwko i Bożena Obłucka głosuje przeciwko… Jaka owocna będzie ta współpraca… Cztery głosy sprzeciwu wobec jednej kandydatury…

Złota myśl z lutowej sesji Rady Gminy Lesznowola:

– Ja dokładnie powiedziałam o tym, o czym powiedziałam – mecenas Teresa Piekarczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *