AktualnościLesznowolaNa luzie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejmie postępowanie wyjaśniające…

Obowiązek prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy do zadań własnych gminy i wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł 3 ust. 2b ustawy wprost stanowi, że gmina jest obowiązana utworzyć, co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Niestety od 1 lutego br. mieszkańcy gminy Lesznowola zostali pozbawieni dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych…

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontroluje gminy w zakresie realizacji zadań nałożonych ww. ustawą. Jednym z elementów kontroli jest ustalenie, czy PSZOK został uruchomiony. Jeżeli gmina nie realizuje tego obowiązku, WIOŚ może wydać zarządzenie pokontrolne, w którym nakazuje usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, ma obowiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń. W ustawie nie określono jednak kar, jakie groziłyby za nieutworzenie PSZOK.

-Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie wpłynęła żadna interwencja w przedmiotowej sprawie, jednakże podejmie on postępowanie wyjaśniające. Ponadto, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie realizuje swoich zadań, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego obywatel może złożyć na niego skargę adresowaną do rady gminy/miasta – informuje naszą redakcję, Milena Nowakowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *