AktualnościLesznowolaNa luzie

Jak zmarnowaliśmy dotacje na 3 mln zł?

Pieniądze leżą na ulicy, pozostaje pytanie: Czy chcesz je podnieść? W grudniu 2020 r. podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 mającego na celu wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług. Wśród trzynastu projektów znalazła się pozycja numer 4 pn. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0064/20 Tytuł projektu: „Modelowe Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola”, Nazwa Beneficjenta: Gmina Lesznowola, Wartość projektu: 3 124 894,15 PLN, Wartość dofinansowania: 3 124 894,15 PLN, Okres realizacji projektu: (01-03-2021 – 30-11-2023), data podpisania umowy: 7 grudnia 2020 r. I zaczęły się schody, bo negatywną opinie na temat projektu wydała – Komisja Polityki Społecznej Gminy Lesznowola…

Apel radnych w sprawie powołania Centrum Usług Społecznych

– Zgodnie z umową z dnia 7 grudnia 2020 r. realizacja Projektu – „Centrum Usług Społecznych” ruszyła 1 marca br., a Centrum rozpocznie swoją działalność już we wrześniu 2021 roku. W związku z negatywną opinią komisji społecznej będzie konieczność zerwania umowy. Gmina Lesznowola pozyskała na stworzenie Centrum dofinansowanie w wysokość – 3 124 894,15 zł. W związku z tym uznajemy, że swoją opinię na temat projektu powinna wyrazić, także komisja gospodarcza, zanim zerwiemy umowę – apelowała część radnych Komisji Polityki Społecznej (Małgorzata Bobrowska, Anita Kochanowska-Cydzik, Krzysztof Łupiński, Magdalena Łyszcz i Dorota Vasilopoulou), w piśmie skierowany do Bożenny Korlak, Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola.

Centrum Usług Społecznych – cele, zadania

Głównym celem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest ułatwienie gminom świadczenia w sposób skoordynowany różnego rodzaju usług społecznych oraz poprawę skuteczności udzielania usług społecznych skierowanych dla ogółu mieszkańców.

Ustawa tworzy konkretne, a zarazem elastyczne ramy prawne, umożliwiające powstawanie centrów usług społecznych, za pomocą których gminy będą mogły w sposób skoordynowany i efektywny udzielać pomocy społecznych odpowiadając na potrzeby mieszkańców.

Ustawa przewiduje możliwość realizacji przez centrum, zarówno usług społecznych uregulowanych szczegółowo w obowiązujących aktach prawnych, jak i usług społecznych, które zostaną określone w przyjmowanych uchwałami rad gminy programach usług społecznych.

Programy usług społecznych będą mogły być kierowane do ogółu mieszkańców gminy lub do określonych grup społecznych i będą mogły obejmować usługi społeczne z różnych obszarów.

Regulacje dotyczące programów usług społecznych dają dość dużą swobodę gminom w zakresie budowania profilu usług oraz grup mieszkańców objętych programami. Taka elastyczność pozwoli gminom na dostosowanie treści uchwalanych programów nie tylko do potrzeb mieszkańców gminy, ale również do możliwości finansowych gmin.

Usługi społeczne – działania i zakres

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej.

Wszystkie te działania podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczonej w formie niematerialnej i bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych i grup mieszkańców.

Usługi społeczne w projekcie

Warunkiem utworzenie Centrum Usług Społecznych jest przekazanie do realizacji centrum wszystkich zadań, w tym: usług społecznych, realizowanych dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli oraz wybranych i nierealizowanych przez lesznowolski GOPS do dnia utworzenia – CUS z co najmniej dwóch zakresów, o których jest mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. W projekcie zapewniona zostanie realizacja czterech nowych usług społecznych:

 1. usługi wytchnieniowe,
 2. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 3. klub nasza rodzina,
 4. klub seniora (zwiększenie wolumenu świadczonych usług m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Program wiąże się z zatrudnieniem nowych specjalistów, którzy pozostają w bezpośredniej styczności z mieszkańcami (Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Organizator usług społecznych, dwóch Organizatorów społeczności lokalnej).

Budżet na usługi społeczne realizowane w projekcie wynosił: 630 tys. zł (4 nowe usługi), 210 tys. zł na inne usługi.

Organizacja Centrum Usług Społecznych

Przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w Centrum Usług Społecznych i przejęcie wszystkich zadań GOPS-u oraz realizacja, co najmniej dwóch zakresów usług społecznych, które dotychczas nie były realizowane przez lesznowolski GOPS (usługa wytchnieniowa, usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, klub nasza rodzina i klub seniora).

Głównym organizatorem CUS-u jest dyrektor, który posiada wyższe wykształcenie, ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w podmiotach realizujących usługi społeczne, ukończył szkolenia z zakresu usługami społecznymi, spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej, kolejne stanowiska to:

 1. Organizator usług społecznych (1 osoba),
 2. Koordynator indywidualnych planów usług społecznych (1 osoba),
 3. Organizator społeczności lokalnej (2 osoby),
 4. Organizator pomocy społecznej (1 osoba),
 5. Gminny koordynator wolontariatu (1 osoba, pół etatu).

Wszystkie siedem osób jest wyłanianych w ramach konkursu. A co najważniejsze pion organizacyjny dostaje wynagrodzenie w ramach przyznanej gminie dotacji. W związku z tym wymagany wkład własny gminy Lesznowola do powstania – Centrum Usług Społecznych wynosi – 0 zł.

Nadzwyczajna Komisja Polityki Gospodarczej

Na początku XXXVI sesji Rady Gminy Lesznowola zarządzono przerwę w obradach i zwołano nadzwyczajne posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, która zajęła się swoją opinią na temat powstania projektu pn. Modelowe Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola. Wzorem Komisji Polityki Społecznej, również Komisja Polityki Gospodarczej wydała swoją negatywną opinię i co najciekawsze w tej sprawie, że uchwała nie trafiłaby pod głosowanie na sesję rady gminy, gdyby nie interwencja radnych…

W dniu 29 marca br. grupa ośmiu radnych: Małgorzata Bobrowska, Justyna Gawęda, Grzegorz Gonsowski, Łukasz Grochala, Anita Kochanowska-Cydzik, Magdalena Łyszcz, Krzysztof Łupiński i Dorota Vasilopoulou, skierowała do Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola wniosek o zwołanie – Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lesznowola, wraz z porządkiem obrad, a także projektem uchwały.

Uchwała Nr………………..

Rady Gminy………………

Z dnia………….

W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Modelowe Centrum Usług Społecznych w Gminie Lesznowola” w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U 2020 poz. 703 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Rada Gminy Lesznowola zatwierdza do realizacji projekt „Modelowe Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola” w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

§ 2

Wymagany wkład własny stanowi 0% wartości projektu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lesznowola.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała dotyczy realizacji projektu „Modelowe Centrum Usług Społecznych w Gminie Lesznowola:

Centrum Usług Społecznych będzie realizować dwa główne cele:

– zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych w tym dotychczasowych usług pomocy społecznej,

– koordynacji tych usług na poziomie lokalnym poprzez stworzenie gminnego systemu świadczenia usług społecznych poprzez różne podmioty: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, podmioty ekonomii społecznej i podmioty biznesowe.

Cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i przetestowanie modelu realizacji usług społecznych w trybie powszechnej dostępności, tj. integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej oraz poprzez przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z 19.07.2019 o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.

Projekt został bardzo wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 124 894,15 zł. Projekt bez udziału środków własnych.

Realizacja projektu nie będzie kolidowała z dotychczasową pracą Urzędu Gminy w Lesznowoli, pozwoli natomiast pozyskiwać dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i z budżetu państwa.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Lesznowola w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Modelowe Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola, odbyła się w dniu 6 kwietnia 2021 r. Niestety bardzo szybko okazało się, że nawet radni, którzy wnioskowali o zwołanie Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lesznowola, po zaledwie tygodniu, przestali wspierać projekt powstania Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola…

Pierwsza wykruszyła się radna Justyna Gawęda, która poinformowała o wycofaniu swojego poparcia, pomimo podpisania wcześniej wniosku o przeprowadzenie – Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy… Swój głos poparcia, również wycofała radna Anita Kochanowska-Cydzik, która od początku wspierała projekt… By na samym końcu zagłosować przeciw ww. inicjatywie.

Ostatecznie Rada Gminy Lesznowola zrezygnowała z podpisanej w grudniu umowy na realizację – Centrum Usług Społecznych. W głosowaniu na Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lesznowola, tylko pięciu radnych opowiedziało się za powstaniem CUS-u: Małgorzata Bobrowska, Łukasz Grochala, Magdalena Łyszcz, Bartłomiej Soszyński i Dorota Vasilopoulou, przeciw było, aż dwunastu radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

Do projektu – Centrum Usług Społecznych weszło 30 gmin, 29 realizuje projekt zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jedyną czarną owocom w tym stadzie okazała się gmina Lesznowola… Która uwaga! Napisała wniosek, uzyskała finansowanie, podpisała umowę, by po zaledwie kwartale z niego zrezygnować…

Pieniądze leżą na ulicy, pozostaje pytanie: Czy chcesz je podnieść? Gmina Lesznowola udowodniła, że podniosła te pieniądze, obejrzała je bardzo dokładnie, by po chwili wyrzucić je do najbliższego kosza. Wiceprzewodnicząca Anna Lasek uważa, że gmina Lesznowola sama może usprawnić politykę społeczną… Trzymamy Panią za dane słowo i powiemy sprawdzam przy najbliższych wyborach samorządowych. Warto na koniec dodać, że z terenu Mazowsza w projekcie pozostali: Kozienice, Milanówek, Mszczonów, gmina Słupno, Wiązowna i Żyrardów.

Jeden komentarz do “Jak zmarnowaliśmy dotacje na 3 mln zł?

 • Wydaje mi się, że polscy urzędnicy mają duże doświadczenie w marnowaniu pieniędzy z dotacji. To niestety świadczy o ich niekompetencji i de facto działaniu na szkodę całego społeczdństwa.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *