AktualnościLesznowolaNa luzie

Program Maluch Minus

Od kilku lat na terenie gminy Lesznowola dokonują się zmiany demograficzne. Przybywa rodzin z dziećmi, a także rodzin, które planują w najbliższej przyszłości posiadać dzieci. W związku z tym, rośnie zapotrzebowanie na zapewnienie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy. Pomimo, że budowa żłobków nie jest zadaniem obligatoryjnym gmin, to wiele samorządów stara się o dofinansowania na budowę takich placówek. Choćby przez środki rządowe, które zapewnia program pn. „Maluch +”. Niestety w tym gronie od początku istnienia rządowych dotacji (przyp. Red. 2018 r.), nie ma gminy Lesznowola…

Celem programu pn. „Maluch +” jest przede wszystkim zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

– Dlatego zwracamy się z prośbą o udział naszego samorządu w tym programie. Do wykorzystania jest nawet 33 tys. zł na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Udział w programie jest szansą na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w tym zakresie, przy stosunkowo minimalnych nakładach z budżetu gminy. Dotychczas z programu skorzystało wiele gmin wiejskich i miejskich, budując nowe żłobki, kluby dziecięce oraz tworząc miejsca opieki u dziennych opiekunów. Uważamy, że utworzenie pierwszego gminnego żłobka, pomogłoby rodzicom w powrocie do aktywności zawodowej, a naszym najmłodszym mieszkańcom, żłobek zapewniłby profesjonalną opiekę – pisał w swojej interpelacji z dn. 5 sierpnia 2020 r., Łukasz Grochala, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola.

– Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w zakresie edukacji publicznej. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gmina Lesznowola jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązanie jest „do realizacji zadań oświatowych, a w szczególności do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”. Z przepisów prawa wynika więc, że gmina Lesznowola jest organem prowadzącym dla publicznych szkół podstawowych i gminnych przedszkoli. Tworzenie zaś miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz podwyższenie standardów tej opieki, które stanowią przedmiot programu: Maluch +”, nie należą do właściwości zadań gminy – odpisywał na interpelację, Jan Wysokiński, sekretarz gminy Lesznowola.

Warto przypomnieć, że podmioty mogące tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce to m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa).

– W związku z dynamiczną urbanizacją gminy Lesznowola i wzrostem liczby mieszkańców w przeciągu ostatnich kilku lat, wydatki na oświatę są bardzo wysokie i będą miały tendencję wzrostową. Pomimo, iż obowiązkowe wydatki oświatowe stanowią bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy, samorząd dobrowolnie dopłaca również do kosztów utrzymania dziecka zamieszkującego na terenie gminy w wysokości: 200 zł na dziecko uczęszczające do żłobka oraz 100 zł na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. W 2019 r. gmina przeznaczyła na ten cel kwotę – 283 900,00 zł.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że dopłaty do kosztów utrzymania dziecka w żłobku, czy pobytu w klubie dziecięcym tylko w nieznacznym stopniu stanowią wsparcie finansowe dla rodziców. Dlatego intencją samorządu gminy jest w przyszłości uruchomienie „programu żłobkowego”, który w sposób zdecydowany i otwarty będzie stanowił odpowiedź na potrzeby rodziców. Kwestia ta niejednokrotnie podnoszona była podczas posiedzeń komisji merytorycznych Rady Gminy.

Wprowadzenie dzisiaj programu „Maluch +” niesie za sobą bardzo duże nakłady finansowe z budżetu gminy. Zewnętrzne programy dotacyjne na ten cel, w tym wymieniony program „Maluch+”, tylko w nieznacznym stopniu mogłyby stanowić wsparcie dla samorządu w obliczu konieczności poniesienia wysokich wydatków z budżetu gminy.

Z uwagi na inne priorytety edukacyjne i inwestycyjne gminy, przystąpienie do programu „Maluch+” będzie musiało zostać odłożone w czasie. Wprowadzenie w przyszłości w gminie „programu żłobkowego” poprzedzone będzie dogłębną analizą otoczenia i bieżących potrzeb mieszkańców – tłumaczył stanowisko gminy Lesznowola, Jan Wysokiński.

Z kolei bardzo ciekawe stanowisko dotyczące braku żłobków w gminie Lesznowola zaprezentowała na konsultacjach społecznych dotyczących nowego  mpzp dla Łaz II – Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Gminy Lesznowola: „To, że nie mamy w tej chwili, nie wiem… Basenu, żłobka, tak? To jest wynik właśnie tego, że sprowadza się do nas, tak dużo ludzi…”.

Ciekawa opinia, nieprawdaż? A jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Komentarze z Państwa stanowiskiem pod artykułem są mile widziane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *