AktualnościLesznowolaNa luzie

Mieszkanie służbowe plus, czy minus?

Często zadajemy sobie pytanie: Jakie auta są trwałe i niezawodne? Oczywiście auta służbowe 😉 A, co gdybyśmy otrzymali od gminy służbowe mieszkanie? Takie w 2009 roku otrzymał w formie najmu – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Pan Jacek Bulak. Mieszkanie znajduje się w jednym z czterech lokali, wchodzących w skład budynku komunalnego w Łazach…

Biedny, jak dyrektor…

W związku z najmem mieszkania przez dyrektora jednostki samorządowej, który według oświadczenia majątkowego za rok 2019, zarobił następujące kwoty:

  • Umowa o pracę w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli – 160 078,625 zł (około 13 339,00 zł miesięcznie),
  • Umowa o pracę – Stowarzyszenie Związek Miast Polskich w Poznaniu (telepraca) – 20 119,44 zł.

Jako redakcja Wirtualnego Piaseczna zadaliśmy Urzędowi Gminy Lesznowola, dwa pytania dotyczące najmu mieszkania z zasobów komunalnych gminy Lesznowola.

1. Od ilu lat dyrektor Bulak zajmuje mieszkanie komunalne w Łazach?
2. Na podstawie, których przepisów prawa przyznano mieszkanie komunalne dyrektorowi ZOPO? (proszę o wskazanie podstawy prawnej tej decyzji, ksero dokumentu).

– Umowa najmu lokalu mieszkalnego została zawarta z Panem Jackiem Bulakiem w 2009 roku na czas jego pracy w Gminie Lesznowola, jest to mieszkanie służbowe – twierdzi w odpowiedzi, Jan Wysokiński, Sekretarz Gminy Lesznowola.

Odpowiedź nowego sekretarza gminy Lesznowola jest bardzo zaskakująca, bo wystarczy zapoznać się z dokumentem – Mienie Jednostki Samorządu Terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, aby sprawdzić, że mieszkanie, które zajmuje dyrektor Jacek Bulak wchodzi w skład budynków i mieszkań komunalnych.

W rozdziale VI. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego 2019, punkt 1. Budynki i lokalne mieszkalne, podpunkt 1a) Budynki mieszkalne, pojawia się adres, pod którym mieszka dyrektor Bulak. W budynku, według gminnych danych znajdują się 4 mieszkania, łączna powierzchnia użytkowa to 183 m2, a dochody uzyskane przez gminę w 2019 roku, wyniosły – 4 591,10 zł, jeśli podzielimy tę kwotę przez cztery lokale, to otrzymamy zawrotny koszt najmu, użytkowania lokalu, wynoszący – 1 147,77 zł… Przypomnijmy ta kwota obejmuje cały rok… A dyrektor w skali jednego miesiąca zarabia około – 13 339,00 zł… (160 078,625 zł rocznie, tylko z tytułu umowy o prace w ZOPO). Trzeba przyznać, że są to bardzo szokujące dane… Zwłaszcza, kiedy spojrzymy na listę oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego w Gminie Lesznowola…

– Na liście oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego w Gminie Lesznowola są 44 osoby, według stanu na dzień 8 lipca 2020 roku – informuje, Jan Wysokiński, Sekretarz Gminy Lesznowola.

Gdańskie kontrowersje, podobne do lesznowolskich…

Dokładnie 1,5 roku temu podobne kontrowersje z przydziałem mieszkania komunalnego dla dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności – Basila Kerskiego wybuchły w Gdańsku. Okazało się, że dyrektor ECS, od kilku lat zajmuje 65 – metrowe mieszkanie komunalne na gdańskim Ujeścisku. Dyrektor Kerski za czynsz najmowanego 65 – metrowego mieszkania, płacił 625,00 zł plus opłaty za media.

Miasto wówczas odpowiadało, że przekazanie mieszkania odbyło się zgodnie z prawem. Gdańsk powołał się na zapisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokalne przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Dodatkowo miasto powołało się na własną uchwałę Nr XXII/651/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Miasta Gdańska.

Wracając na lesznowolski grunt, to zasady i tryb wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Gminy Lesznowola zawarte są w uchwale Nr 403/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 roku. Co ciekawe we wskazanej wyżej uchwale, nie ma zapisów o wynajmie lokalu wchodzącego do zasobów mieszkaniowych dla dyrektora jednostki samorządowej… W załączniku nr 1 czytamy:

§ 1 Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje stałym mieszkańcom gminy, którzy:

1. utracili mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru;

2. zamieszkują w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki, remontu, przebudowy, modernizacji lub zajmują lokale nie spełniające wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt;

3. są uprawnieni do lokalu socjalnego lub zamiennego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego;

4. doznają w rodzinie udokumentowanej wyrokiem sądowym przemocy.

§ 2 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być również wynajmowane stałym mieszkańcom gminy, pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. rodziny zajmujące lokale, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni użytkowej lokalu, oraz których wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Ustalając wysokość dochodu, uwzględnia się średnią z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przed datą złożenia wniosku aktualizacyjnego, oraz poprzedzających oddanie lokalu w najem.

§ 4 Za stałych mieszkańców gminy, o których mowa w § 1 i § 2 uważa się:

1. osoby zamieszkujące i posiadające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy od co najmniej 10 lat;

2. osoby, które udokumentują rozliczanie się z dochodów w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie na rzecz Gminy Lesznowola od co najmniej 10 lat.

Oczywiście zawsze można powołać się na zapisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Tylko, czy dyrektor jednostki samorządowej, który rocznie zarabia ponad 160 tys. zł, powinien zajmować mieszkanie wchodzące w skład mienia komunalnego gminy Lesznowola? Warto sobie odpowiedzieć na tak postawione pytanie…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *