AktualnościLesznowolaNa luzie

Czy mieszkańcy uratują LPK?

Jest 4 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Lesznowola trwa posiedzenie trzech połączonych komisji: Polityki Społecznej, Przestrzennej i Gospodarczej… To właśnie na tym posiedzeniu dowiadujemy się o problemach finansowych spółki Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

– Jeśli chodzi o stan naszych finansów, to mamy w jakiś sposób policzone i zamknięte finanse za okres dziewięciu miesięcy tego roku. Nasz wynik finansowy na koniec września br. (przyp. red. wrzesień 2022 roku), to jest strata w wysokości – 260.727,48 zł. Oczywiście ta strata w kolejnych miesiącach na pewno będzie dużo większa… Dlatego, że realizujemy inwestycje, remonty i te wszystkie płatności z zasady są dużo większe na koniec roku, niż były na jego początku. Oczywiście wzrosły nam koszty finansowe związane z obsługą naszego zadłużenia, w tym również ostatnio oddanej do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Zamieniu. Wielokrotnie było mówione, że zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości – 24 mln zł na ten cel inwestycyjny. Chce jeszcze dodać, że na dzień 30 września (przy. red. 2022 roku), mamy zaciągnięte pożyczki w wysokości – 27.209.478,00 zł. To powoduje, że obsługa naszego zadłużenia, wynosi – 1.297.000,00 zł, a łączna strata, to będzie kwota wynoszącą już – 2.297.000,00 zł. Sytuacja dla nas jest bardzo niekorzystna, bo przy naszym budżecie – 20 mln zł, mamy deficyt ponad 2 mln zł, czyli niedobory roczne wynoszą ponad 10 proc. Tak wygląda obecnie nasza sytuacja, bez kolejnych zobowiązań i zadłużeń. Mamy kilka pilnych inwestycji, w pierwszej kolejności dwie Stacje Uzdatniania Wody, które powinniśmy wybudować już dziś, lub nawet wczoraj. Ponieważ mamy deficyt wody, dobowy w tej chwili około 2 tys. m³ w szczytowych momentach odbioru wody. Koszt budowy jeden stacji, to jest 6 mln zł.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrywaniu i zaopatrzeniu w wodę, taryfy są zatwierdzane przez Wody Polskie na okres trzech lat. Oczywiście istnieje możliwość wnioskowania o skrócenie obowiązywania taryf i składania nowego wniosku. Natomiast Wody Polskie obowiązuje prawo, czy rozporządzenie taryfowe, które mówi, że taryfy powinny być opracowywane i liczone na podstawie ponoszonych kosztów w spółce. Natomiast oni stosują, można powiedzieć „takie zasady” ustalając, że jest to: „nie więcej, niż 10 proc.”. Cała ta sytuacja, która zaistniała w kraju, spowodowała, że sytuacja spółki jest prawie, że identyczna, jak sytuacja budżetu gminy… Oczywiście będziemy przygotowywać wniosek o skrócenie taryf, żeby spowodować polepszenie kondycji finansowej poprzez zwiększone wpływy. Natomiast musimy mieć tą świadomość, że jest bardzo duże ryzyko i bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ w regionalnym zarządzie w Warszawie, został dotychczas zatwierdzony jeden wniosek o skrócenie taryf, na składanych trzysta, bądź czterysta wniosków – mówił podczas listopadowych komisji, Kazimierz Jabłoński, prezes spółki LPK.

– Na dzień dzisiejszy taryfa powinna wzrosnąć o 30-40 proc., żeby wyjść na swoje. Jest już jedna spółka wodociągowa, która jest w upadłości. Wody Polskie mówią, że do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w wodę. To, jak Państwo obliczycie wzrost WIBOR-u, obliczycie wzrost energii, obliczycie wzrost kosztów ogólnych utrzymania i to sobie wszystko dodacie, to w tym momencie Wody Polskie mówią, nie więcej, niż 10 proc. I to wcale nie jest pewne, że te 10 proc. będzie… Bo to trzeba wywalczyć w Wodach Polskich. Skąd brać pieniądze? To jest zadanie własne gminy, to niech gmina bierze pieniądze – mówił na komisji mec. Rafał Grochowski z kancelarii prawnej – Domański, Zakrzewski, Palinka (DZP).

Mimo tak złych wyników finansowych spółki LPK, radni podejmują decyzję o emisji obligacji przychodowych na sesji Rady Gminy Lesznowola. – Dziś proponujemy wykupienie od spółki, części infrastruktury o wartości – 21 mln zł i zmniejszenie o tą kwotę udziału. Będzie tutaj wzajemna rekompensata bez przepływu środków finansowych. A następnie wydzierżawienie tej infrastruktury zakupionej do spółki, za czynsz dzierżawny rozłożony na 20 rat, płatny jednorazowo z góry. Spółka by móc zapłacić te – 21 mln zł wyemituje obligacje przychodowe. Przychód na te obligacje będzie pokrywany z przychodów obecnych odbiorców, oraz przyszłych i będzie zabezpieczeniem w budżecie gminy Lesznowola. Wiele samorządów od lat w ten sposób realizuje wspólną politykę fiskalną ze swoimi spółkami komunalnymi. I nie jest to żadna kreatywna księgowość… Przedmiotowa propozycja pozwoli nam, zamknąć budżet roku 2022 oraz zbudować projekt budżetu na rok 2023 – prezentowała uchwały, Marta Sulimowicz, skarbnik gminy Lesznowola.

Dzięki obligacjom przychodowych udało się zamknąć budżet gminy Lesznowola za rok 2022 i skonstruować tzw. „oszczędnościowy” budżet roku 2023. Jednak nadal pozostały duże problemy finansowe spółki LPK. – Jesteśmy dosyć mocno zastawieni, jeśli chodzi o zaciągnięte dotychczas pożyczki. Jeżeli będziemy dociążeni jeszcze tymi obligacjami, to już w ogóle zaciągnięcie jakiejkolwiek dodatkowej pożyczki będzie graniczyło z cudem – podkreślał jeszcze w listopadzie ub. roku na komisji, Kazimierz Jabłoński. Dlatego podjęto decyzję o ustanowieniu dopłaty do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ta ma wynieść około 21,6 proc. Wszystko po to, aby dalej inspirować spółkę LPK do inwestycji w nową infrastrukturę, m.in. do budowy SUW w Mysiadle i SUW w Woli Mrokowskiej.

– Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) informuje, iż rok bilansowy 2022 zamknęliśmy stratą z działalności w wysokości 2.329.775,41 zł, a wynik za dwa miesiące działalności w roku 2023, wykazuje także stratę w wysokości 932.522,51 zł.

Taki stan rzeczy spowodowany został między innymi faktem utrzymywania do tej pory stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z decyzją w zakresie zatwierdzenia stawek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 22 czerwca 2021 roku. Mimo galopującej inflacji w roku 2022, gdzie wszystkie koszty związane z działalnością spółki, a przede wszystkim związane z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków wzrosły niewspółmiernie. Informuję iż jednym z głównych składników przyczyniających się do wzrostu kosztów jest koszt zakupu energii elektrycznej, gdzie poprzednia stawka za 1 MWh wynosiła 305 zł, a obecnie (mimo zastosowania przez władze rządowe i PGE preferencyjnych stawek dla przedsiębiorstw takich jak LPK) jest stawka 790 zł, to stanowi wzrost o 159 proc., czyli o kwotę w wysokości ok. 1,7 mln zł. Jak wiemy stopa inflacji przełożyła się na wzrost wszystkich innych wydatków, które mają bezpośredni wpływ na końcowy wynik naszej działalności. Koszty obsługi zadłużenia Spółki związanego z zaciągniętymi pożyczkami na realizację inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w roku 2022 stanowiły kwotę: 1.816.028,97 zł (w roku 2021 była to kwota: 442.028,36), natomiast w I kwartale bieżącego roku ponieśliśmy wydatek w tym zakresie w kwocie: 438.960,81 zł.

Przedstawiona wyżej sytuacja finansowa spółki zmusiła nas do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowego wniosku o skrócenie obecnie obowiązującej taryfy opłat i zatwierdzenie nowej taryfy opłat. Przedmiotowy wniosek przewiduje wzrost odpłatności za dostarczany 1m³ wody i odprowadzanych ścieków w wysokości ok. 31,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących cen. LPK w ramach złożonego wniosku zaproponowało podniesienie stawek odbiorcom o ok. 10 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących stawek natomiast pozostały wzrost stawek w wysokości ok. 21,6 proc. proponujemy zrekompensować poprzez dopłatę do zatwierdzonych stawek przez Gminę Lesznowola z budżetu gminy. Podjęcie uchwały w zakresie dopłat będzie procedowane po uzyskaniu prawomocnej decyzji zatwierdzającej nową taryfę opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – podpisał się pod komunikatem udostępnionym mieszkańcom gminy Lesznowola, Kazimierz Jabłoński, prezes spółki LPK.

Warto na koniec podkreślić, że realna podwyżka dla mieszkańców wyniesie właśnie – 31,6 proc., bo gmina Lesznowola nie dysponuje własnymi pieniędzmi, tylko pieniędzmi własnych mieszkańców. W związku z tym, zamiast inwestycji w drogi, edukacje, sport czy rekreację, czeka mieszkańców dokapitalizowanie własnej spółki komunalnej LPK, która jest w bardzo złej kondycji finansowej. Niestety ta kondycja wynika nie tylko z sytuacji ogólnokrajowej związanej z wojną w Ukrainie, ale również ze złych decyzji zarządczych podejmowanych przez wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik, zarząd gminy Lesznowola i Radę Gminy Lesznowola. Bardzo dobrym przykładem była emisja obligacji przychodowych, którymi ratowano budżet gminy, kosztem bieżącej i przyszłej działalności spółki LPK. Teraz spółkę będą musieli ratować jej odbiorcy, czyli mieszkańcy gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *