AktualnościLesznowolaNa luzie

Asma Plus Skarbnik Gminy

Marta Sulimowicz związana jest z Urzędem Gminy Lesznowola od 2008 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Referacie Realizacji Podatków jako inspektor. W 2014 roku awansowała na kierownika Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Administracyjnej, a następnie została kierownikiem Referatu Realizacji Budżetu. W dniu 22 listopada 2019 Marta Sulimowicz została powołana przez Radę Gminy Lesznowola na Skarbnika Gminy.

W grudniu 2021 roku zostały złożone anonimowe pisma skierowane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Lesznowola. W anonimowych pismach podniesione zostały zarzuty dotyczące Skarbnika Gminy Lesznowola.

Pierwszy anonimowy zarzut: Skarbnik Gminy wybudowała na swojej działce budynek, który wynajęła Gminie pod placówkę oświatowa, konkretnie przedszkole.

Budynek przedszkola został wybudowany przez osobę prawną – Spółkę Asma Plus Sp. z o. o. na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 11 maja 2018 roku, Nr 889/2018 i oddany do użytkowania na podstawie decyzji Nr 228/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanych przez uprawnione organy. Jakkolwiek prezesem spółki jest Pan A. S. (mąż Pani Skarbnik) to istotne jest, że umowa dzierżawy została zawarta przed powołaniem Pani Marty Sulimowicz na stanowisko Skarbnika i nie ma ona udziałów w Spółce. W dniu 29 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola o pow. 0,4286 ha wraz z placem zabaw i miejscami parkingowymi pomiędzy Gminą Lesznowola a Spółką Asma Plus Sp. z o. o. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Konkret Pierwszy: Udziałowcy Asma Plus Sp. z o.o. W dniu rejestracji firma Asma Plus Sp. z o.o. posiadała następujące dane dla udziałowcy: Sulimowicz, Marta Magdalena: 52 500 udziałów o wartości: 2 625 000,00 zł. W dniu 22 maja 2018 roku zaszły w firmie Asma Plus Sp. z o.o. następujące zmiany dla udziałowcy: Sprzedano udziały Sulimowicz, Marta Magdalena, 52 500 udziałów o wartości 2 625 000,00 zł, udziały zakupił A.S. (mąż Pani Skarbnik), udziały 56 510 udziałów o wartości 2 825 500,00 zł. Firma została zarejestrowana w dniu 19 marca 2018 roku i pozostaje aktywna.

Drugi anonimowy zarzut: Gmina specjalnie do tej nieruchomości, doprowadziła drogę dojazdową, utwardzoną i oświetloną.

Droga, ul. Miłosza jest drogą gminną, publiczną (Uchwała Nr 498/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych położonych w Gminie Lesznowola). Gmina zgodnie z uchwalonym budżetem uzyskała decyzję ZRiD na cały odcinek ul. Miłosza, tj. od ul. Szkolnej do ul. Oficerskiej. Odcinek ulicy Miłosza od ul. Szkolnej do przedszkola został utwardzony tłuczniem i oświetlony.

Trzeci anonimowy zarzut: Grunt pod drogę został wykupiony przez Gminę m.in. od Skarbnika Gminy.

Grunt pod drogę nie został wykupiony od Skarbnika Gminy. Grunt ten stał się własnością Gminy w wyniku podziałów nieruchomości i przeszedł z mocy prawa na własność Gminy.

Czwarty anonimowy zarzut: Skarbnik Gminy pobiera z budżetu Gminy za wynajem budynku ok. 70.000,-zł miesięcznie

Miesięczny czynsz dzierżawy został ustalony na kwotę 45.000,-zł netto. W dniu 10 sierpnia 2020 roku został zawarty aneks Nr 1 do umowy dzierżawy pomiędzy tymi samymi stronami, w związku z rozbudową budynku przedszkola oraz urządzeniem dodatkowych miejsc parkingowych. Miesięczny czynsz dzierżawy został ustalony na 70.700,-zł netto miesięcznie. Zawarcie w/w umowy, było przedmiotem opinii merytorycznych komisji Rady Gminy (Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Gospodarczej).

Piąty anonimowy zarzut: Koszt wynajęcia budynku jest zawyżony.

Przedmiotem umowy dzierżawy nie jest sam budynek, ale także grunt o powierzchni 4.286 m2 + 955 m2 tj. 5.241 m2 wraz z ogrodzeniem, urządzonym placem zabaw oraz parkingami. Czynsz dzierżawny nie jest zatem zawyżony.

Szósty anonimowy zarzut: Skarbnik Gminy bierze czynny udział w rozdzielaniu funduszy na cele oświatowe i tym samym ma realny wpływ na wysokość środków, które otrzymuje co miesiąc z Urzędu Gminy. Wysokość środków może pogorszyć sytuację finansową Gminy, która z roku na rok się pogarsza.

Decyzje o wydatkach budżetu Gminy podejmuje Rada Gminy w trybie uchwały, która jest przedmiotem oceny ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii merytorycznych komisji a nie Skarbnika Gminy. Nie jest prawdą, że z powodu wysokości czynszu dzierżawnego wypłacanego Spółce pogarsza się sytuacja finansowa Gminy. Kondycja finansowa Gminy jest dobra, co potwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w swoich opiniach o budżecie Gminy na 2022 rok i WPF na lata 2022-2034.

Konkret drugi: Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych zobowiązań wyniesie na koniec 2022 roku 159.450.000,00 zł, co stanowi 58,35% planowanych na ten rok dochodów. Skład Orzekający stwierdza, iż w świetle uchwalonej prognozy, w latach 2022 – 2034 planowane obciążenie budżetu Gminy Lesznowola spłatą zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika dla poszczególnych lat, co wypełnia wymóg wynikający z art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych. Wskazuje jednocześnie, że spełnienie wskaźnika z art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat objętych prognozą, uzależnione jest od realizacji przyjętych w WPF założeń. Skład Orzekający pozytywnie ocenia, przyjęte w Prognozie, założenie, iż od 2023 roku spłata zaciągniętego długu odbywać się będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

Siódmy anonimowy zarzut: Skarbnik Gminy budzi od samego początku wątpliwość i jest postrzegana jako osoba mająca rzekomo „kryć” poprzedników.

Skarbnik Gminy została powołana przez Radę Gminy Lesznowola w dniu 22 listopada 2019 roku (Uchwała Nr 199/XVII/2019) i nigdy nie były przedstawione w stosunku do niej wątpliwości co do jej kompetencji i rzetelności. Zarzuty formułowane w anonimach są bezzasadne i nie mają oparcia w faktach.

– Po rozpatrzeniu anonimowych skarg, przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, na działalność Wójta Gminy Lesznowola, oddala się skargi jako niezasadne – to zdanie kończy długie uzasadnienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Lesznowola.

Warto zadać sobie pytania:

Czy firma męża Skarbnik Gminy – Asma Plus Sp. z o.o. powinna dzierżawić budynek i działkę pod gminne przedszkole, skoro żona rzeczonego pana jest skarbnikiem gminy?

Czy przypadkiem nie dochodzi tutaj do konfliktu interesów?

Konkret trzeci: Do zadań skarbnika gminy Lesznowola należy m.in. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
c) przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.

Jeden komentarz do “Asma Plus Skarbnik Gminy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *