AktualnościPowiatPrażmów

Iskrzy na linii gmina Prażmów – Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Iskrzy na linii gmina Prażmów – Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Zarzewiem konfliktu stały się zapisy listu intencyjny podpisanego w dniu 21 lutego 2020 roku, w sprawie ratowania Dworu Ryxów w Prażmowie. Obydwie strony samorządowe przerzucają się wzajemnymi pretensjami…

Dwór Ryxów w Prażmowie – informacje wójta Jana Adama Dąbka

– Pragnę Państwa poinformować, że po spotkaniach z członkiem Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Panią Ewą Lubianiec i V-ce Starostą Zdzisławem Lisem udało się doprowadzić do kompromisu, którego efektem było podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie rewitalizacji Dworu Ryxów w Prażmowie.

Gmina pozostała właścicielem obiektu. Samorządy ustaliły współfinansowanie rewitalizacji budynku 50 na 50 % kosztów oraz współużytkowanie obiektu po oddaniu do użytkowania.

Zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte miedzy Gminą Prażmów a Powiatem Piaseczyńskim dotyczącym Dworu Ryxów w Prażmowie, Gmina Prażmów realizuje punkty w nim zawarte.

W § 3 Listu Intencyjnego Gmina Prażmów zobowiązała się, że:

1. W ciągu 3 miesięcy od podpisania niniejszego porozumienia podejmie uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalającego na realizację zamierzeń określonych w niniejszym Liście.

Rada Gminy Prażmów podjęła Uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się Dworek Ryxów.

2. Opracuje w ciągu 9 miesięcy od podpisania niniejszego Listu projekt koncepcyjny prac remontowych i adaptacyjnych oraz przedstawi go do akceptacji Powiatowi przed uzgodnieniem zakresu prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przygotuje także na bazie sporządzonego projektu koncepcyjnego, kosztorys i harmonogram prac remontowych.

Gmina wykonała nawet więcej niż zakładało to porozumienie i rozstrzygnęła przetarg, podpisując umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji na rewitalizację obiektu. Zgodnie z umową Gmina uzyska pozwolenie na budowę do końca sierpnia 2021 r.

3. Przeprowadzi remont i adaptację Dworku Ryxów.

Gmina zobowiązuję się, że przy współpracy z Powiatem wykona remont po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

4. W terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania Listu zabezpieczy budynek przed dalszą dewastacją i degradacją ponosząc całość kosztów tych działań. Gmina zabezpieczyła i na bieżąco zabezpiecza obiekt łącznie z bieżącym utrzymaniem.

W § 4 Listu Intencyjnego na wykonanie rewitalizacji Dworu Ryxów widnieje zapis, że Powiat po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego, przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50% kosztów tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.

Zastanawiające jest więc, dlaczego do tej pory Starosta Piaseczyński nie przedstawił Radzie Powiatu projektu uchwały, którą zabezpieczono by w budżecie kwoty dla Gminy Prażmów na dotację celową w wysokości 50% kosztów na wykonanie tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej?

Powiat o wszystkich bieżących sprawach dotyczących Dworku Ryxów informowany jest na bieżąco ponieważ jestem w stałym kontakcie z Wicestarostą Zdzisławem Lisem.

Moje wyjaśnienia kieruję do wszystkich zaniepokojonych dalszym losem naszego zabytkowego Dworku Ryxów. Są także odniesieniem do słów Pana Starosty Ksawerego Guta, który w artykule na stronie Powiatu Piaseczyńskiego na Facebooku stwierdził, że Gmina do tej pory niczego nie zrobiła po podpisaniu Listu Intencyjnego. Pozostawiam to do Państwa opinii – informował na profilu społecznościowym gminy Prażmów, Jana Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Na odpowiedź Starosty Ksawerego Guta nie trzeba było długo czekać…

– Szanowny Panie Wójcie, tu się nie ma nad czym zastanawiać tylko brać się do roboty.

1. Zobowiązał się Pan do przedstawienia w ciągu 9 miesięcy od dnia 21 lutego 2020 r. (podpisanie listu intencyjnego) PROJEKTU koncepcyjnego prac remontowych i adaptacyjnych oraz PRZEDSTAWIENIA do do AKCEPTACJI Powiatowi. Z Pana oświadczenia wynika, że zaledwie zlecił Pan dopiero projekt zapewne jego elementem jest w pierwszej kolejności koncepcja. Jeżeli się mylę, to proszę się wywiązać z tego zapisu i przedstawić Powiatowi niezwłocznie. Czas określony na to w porozumieniu minął.

2. Zobowiązał się Pan do przedstawienia na bazie sporządzonego projektu koncepcyjnego, kosztorysu i harmonogramu prac remontowych. Rozumiem, że jak Pan nie ma projektu koncepcyjnego, to nie zna Pan kosztów i harmonogramu prac remontowych, bo tych dokumentów do dnia dzisiejszego również Pan nie przedstawił Powiatowi. Niezrozumiałym jest zatem Pan wniosek bo budżetu powiatu na kwotę 600 tys. zł, jak rozumiem na 50% prac remontowych.

Skoro zakłada Pan mieć gotową dokumentację na koniec sierpnia 2021 r., to dopiero wtedy poznamy rzeczywiste koszty i harmonogram prac o ile Pan nam je przedstawi. W optymistycznym wariancie remont ruszy na wiosnę 2022 r. o ile wszystko pójdzie po Pana myśli, no bo chyba nie ma Pan zamiaru zaczynać remontu budynku zimą 2021 r., na takie poczynania z naszej strony nie będzie przyzwolenia.

PS. W kwestii zabezpieczenia posiadłości – furtka w zeszłym tygodniu była otwarta mógł wchodzić kto tylko chciał.

Mając powyższe na względzie proszę wywiązać się ze swoich zobowiązań i nie rozliczać Powiatu, bo słabo Pan w tym rozliczeniu wypada – odpowiedział, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *