AktualnościPowiat

Sprostowanie Starosty Piaseczyńskiego

Nieprawdziwe są informacje podane w treści artykułu pt. „Czy Starosta Piaseczyński zablokuje korzystną dla Skarbu Państwa ugodę ze spadkobiercami KPGO Mysiadło?” opublikowanego na portalu internetowym www.wirtualnepiaseczno.pl w dniu 4 września 2020 r., jakoby Starosta Piaseczyński kategorycznie sprzeciwił się wielomiesięcznym negocjacjom prowadzonym pomiędzy Skarbem Państwa, Gminą Lesznowola, a spadkobiercami byłych właścicieli nieruchomości stanowiących dawne KPGO Mysiadło, czym naraża Skarb Państwa na wielomilionowe straty, gdyż złożenie pozwu przeciwko Skarbowi państwa jest nieuniknione.

Starosta Piaseczyński nie widzi przesłanek ani podstaw do reprezentowania Skarbu Państwa w ww. ugodzie, w tym do żądania od niego zajmowania stanowiska w tej sprawie. Nieruchomości objęte ugodą nigdy nie były w zasobie gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Piaseczyński. Zgłoszone zostały ponadto przez Starostę Piaseczyńskiego do Prokuratorii Generalnej RP uwagi do przedstawionego projektu ugody, na które nie otrzymał on merytorycznej odpowiedzi. Dotyczyły one w szczególności braku rzetelnej dokumentacji wskazującej na przedmiot sporu i wartość wzajemnych roszczeń stron. Do wyjaśnienia pozostała także niezwykle istotna z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa kwestia podjęcia sądowego stwierdzenia zasiedzenie gruntów stanowiących przedmiot sporu przez Skarb Państwa.

Poważne wątpliwości w zakresie możliwości zawarcia przedmiotowej ugody miał również sam Sąd, który na posiedzeniu pojednawczym w dniu 8 września 2020 r. wyraził stanowisko, że ugoda taka może zostać oceniona jako służąca obejściu prawa, a zatem niedopuszczalna. Jeśli wzywający do ugody przedstawią nowe propozycje ugodowe i prześlą je Staroście Piaseczyńskiemu, dokona on ich wnikliwej analizy pod kątem należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa i zajmie stosowne stanowisko w tym zakresie – Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński.

Warto przypomnieć, że już w dniu 14 września w artykule pt. „Brak dokumentacji, nieprawdziwe informacje, brak ugody w sprawie KPGO Mysiadło…”, została opublikowana odpowiedź Starosta Powiatowego w Piasecznie w sprawie ugody:

Odpowiedź otrzymaliśmy w dniu 10 września br.

-Starosta Piaseczyński nie widzi przesłanek ani podstaw do reprezentowania Skarbu Państwa w ugodzie ze spadkobiercami KPGO Mysiadło, w tym do żądania od niego stanowiska w tej sprawie. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nieruchomości objęte ugodą, nigdy nie były w zasobie gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Piaseczyński. Na marginesie należy również zauważyć, iż do dnia dzisiejszego, pomimo złożonego przez niego wniosku, nie została przedłożona Staroście dokumentacja w sposób rzetelny wskazująca przedmiot sporu (ugody) i jego wartości. Ponadto ugoda nie przewidywała zrzeczenia się przez wzywających do ugody wszelkich możliwych roszczeń w stosunku do Skarbu Państwa, a kwestia ta wymagała jednoznacznego doprecyzowania.

Dodatkowo do dnia dzisiejszego nie uzyskano wyczerpującej informacji na temat ewentualnego podjęcia działań sądowych zmierzających do zasiedzenia przedmiotu sporu przez Skarb Państwa, pomimo dostarczenia do Prokuratorii Generalnej RP przez Starostę Piaseczyńskiego licznych dokumentów w tej sprawie potwierdzających samoistne posiadanie.

Reasumując powyższe nieprawdziwą jest informacja, że Starosta Piaseczyński kategorycznie odmówił przystąpienia do ww. ugody sądowej – informował naszą redakcję w imieniu Starosty Piaseczyńskiego, Wojciech Stoliński z Biura Kontroli Wewnętrznej.

Dziękuję za uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *