AktualnościLesznowolaNa luzie

Zmiany mogą być przerażające!

Dlaczego – z punktu widzenia mieszkańca – warto monitorować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany? Chyba nikt z Państwa nie będzie zadowolony, jeśli świadomie i celowo wybrał do życia miejsce ciche, spokojne, gdzie nie ma wielu mieszkańców, a nagle – przykładowo – po dwóch, trzech latach, okazuje się, że na pobliskiej działce powstanie magazyn. Właśnie z taką sytuacją mierzą się mieszkańcy Marysina w gminie Lesznowola… Najpierw postawiono olbrzymią halę magazynową przy ul. Zdrowotnej, a w dniu 21 maja br. na sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto decyzję o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysina na zabudowę produkcyjną, usługową, składy i magazyny…

Marysin staje się zapleczem Wólki Kosowskiej…

Marysin to niewielka miejscowość położona w zachodniej części gminy Lesznowola, który liczy zaledwie 230 mieszkańców. Dotychczas było tutaj spokojnie, miłe do zamieszkania sołectwo… Jednak wszystko trwało do czasu. Problemy lokalnej społeczności rozpoczęły się w 2019 roku, kiedy niespodziewanie na ul. Zdrowotnej został wybudowana olbrzymia hala magazynowa, która wyrosła pomiędzy zabudową jednorodzinną…

– Jestem mieszkańcem Marysina od kilku lat, mieszkam przy ul. Góralskiej wraz z rodziną. W zeszłym roku (2019), przy ulicy Zdrowotnej wybudowana została ogromna hala. Budowa jest nadal kontynuowana. Obok niej, na tej samej działce powstaje kolejna hala o porównywalnej wielkości. Na tyłach działki za halami, postawiony został ogromny, blaszany zbiornik o pojemności kilkuset metrów sześciennych. To wszystko powstało w miejscu, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Działki, na których wybudowane zostały ww. obiekty, przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe niskie oraz nieuciążliwe usługi. Wybudowanie tak ogromnych hal wraz z otaczającą infrastrukturą zakłóca spójność architektoniczną otoczenia i znacząco wpływa na obniżenie atrakcyjności Marysina, jako miejsca spokojnego, pozbawionego przemysłu i usług nieskoncentrowanych na indywidualnych potrzebach mieszkańców. Po rozmachu inwestycji nasuwają się obawy, że wzmożony ruch samochodów, przede wszystkim ciężarowych, spowoduje znaczące obniżenie komfortu życia oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Obawy te uzasadnione są tym bardziej, ponieważ już dziś wiadomo, że na ulicy Zdrowotnej w Marysinie ma powstać kolejna, ogromna hala – informował naszą redakcję, mieszkaniec ul. Góralskiej w Marysinie.

DCIM

Nie minęło jeszcze 12 miesięcy od wspomnianej wypowiedzi, a już wiemy, że nowe hale magazynowe powstaną w Marysinie, ale wcale nie na ul. Zdrowotnej, czego spodziewali się mieszkańcy sołectwa. Tylko na działkach zlokalizowanych pomiędzy ul. Akwarelową, a ul. Żurawinową w Wólce Kosowskiej.

103 uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysina i Wólki Kosowskiej

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębów: Marysin i Wólka Kosowska, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2019 do 23.10.2019 r. wpłynęły 103 uwagi, z których Wójt Gminy Lesznowola uwzględnił 1 uwagę w całości, pozostałe uwagi uwzględnił w części…

Jakie przewidziano formy zabudowy?

Niewielką część terenu zlokalizowano wzdłuż drogi 2KDL (przedłużenie ul. Akwarelowej), przewidziano na zabudowę usługową, z podstawowym przeznaczeniem na: zabudowę usługową i rzemiosło, a także z dopuszczeniem zabudowy magazynowej… Warto przypomnieć, że gigantyczny magazyn przy ul. Zdrowotnej, powstał na działce usługowo-mieszkaniowej… Ale w przypadku terenów oznaczonych: 1U, 2U, 3U i 4U, mówimy o jakiś 20% całości terenu, który został objęty nowym planem. Kolejne 80% stanowią, a jakże tereny oznaczone symbole UP, czyli zabudowa usługowo-przemysłowa! Podstawowym przeznaczeniem tego terenu są: zabudowy usługowe, przemysłowe, rzemiosło, składy i magazyny…

Kluczowe zapisy, które otwierają drogę do budowy nowych hal magazynowych…

Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynosi 70%, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynosi 10%. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi, aż 14 metrów! A geometria dachu – to dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadkowe o nachyleniu połaci dachowych do 45 stopni…

Niewielkie obciążenia dla budżetu gminy…

– Obręb Marysin i obręb Wólka Kosowska położony jest w bliskiej odległości od miast: Warszawa, Tarczyn, Piaseczna, oraz w bliskiej odległości od drogi krajowej Nr7. Takie położenie sprawiło, iż działki objęte planem są atrakcyjne pod kątem zabudowy usługowej i przemysłowej. Miejscowości posiadają częściowo infrastrukturę techniczną tj. wodociągi, kanalizację, sieć gazową, telekomunikacyjną oraz już częściowo wykształtowany układ komunikacyjny. Sprawia to, iż stosunkowo niedużymi nakładami finansowymi można zapewnić dostęp do ww. infrastruktury, a uzupełnienie istniejącej zabudowy nie będzie w dużym stopniu obciążać budżetu gminy – czytamy w uzasadnieniu do uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska.

Pas wysokiej zieleni izolacyjnej

Dochodzi do procedowania uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu dla części Marysina i Wólki Kosowskiej. Mieszkaniec w tym punkcie liczy na dyskusję i merytoryczne przerzucanie się argumentami. Zwłaszcza radnych, którzy w końcu nas reprezentują. Jednak nic bardziej mylnego… Co prawda pada wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad, o to apeluje wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola – Łukasz Grochala:

– Proszę o zastanowienie się nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysin i Wólka Kosowska, czyli pkt. D i pkt. E programu sesji Rady Gminy Lesznowola. Po komisjach, które pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał, miałem telefony od mieszkańców, zarówno do tego jednego, jak i drugiego planu, żeby na czas epidemii koronawirusa i braku dostępu mieszkańców do obrad sesji, wstrzymać się od decyzji, o miesiąc lub dwa – apelował do Rady Gminy Lesznowola, Łukasz Grochala.

– Jestem troszeczkę zdziwiony głosem Pana radnego, żeby przesunąć uchwalenie tego planu przestrzennego i nie uchwalać go na dzisiejszej sesji… Proszę Państwa po to nas wybrano, po to jesteśmy radnymi, żeby podejmować i proste i trudne sprawy. Nie możemy bez przerwy tylko pochylać się nad wnioskami poszczególnych mieszkańców. Głównie jest to dobro całe, dobro gminy. Jeżeli będziemy, w taki sposób uchwalać plany przestrzenne, to do naszej gminy, nigdy nie będą wpływały poważne pieniądze. Miesiącami mamy uchwalać. Mało tego miesiącami, latami uchwalamy te plany… Ponieważ jeden Pan Kowalski, który ma własne partykularne jakieś interesy, czy nawet grupka trzech, czterech mieszkańców i my mamy ten plan przekładać, odsuwać w nieskończoność? Każde uchwalenie planu, to za tym kryją się pieniądze. Pieniądze, których nam brakuje… – odpowiadał, Jerzy Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej.

– Chcę tylko dodać do słów Pana Jerzego Wiśniewskiego, że pięć minut przed sesją rozmawiałam z Panią Sołtys Marysina, może to pomoże podjąć decyzję. W każdym razie z tego, co się zorientowałam, wszystkie najważniejsze uwagi dla mieszkańców Marysina, zostały uwzględnione w tym planie. Więc nie wiem, czy jest sens przesuwania uchwalenia tego planu – argumentowała na podstawie jednej rozmowy z Sołtys Kamolą, Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

Niestety wniosek przepada w głosowaniu: za: 7 radnych (Tomasz Filipowicz, Grzegorz Gonsowski, Łukasz Grochala, Magdalena Łyszcz, Bożena Obłucka, Piotr Osiński i Bartłomiej Soszyński), przeciw: 9 radnych (Konrad Borowski, Justyna Gawęda, Krzysztof Klimaszewski, Bożenna Korlak, Anna Lasek, Izabela Małek, Mariusz Socha, Dorota Vasilopoulou i Jerzy Wiśniewski), a wstrzymuje się od głosu: 4 radnych (Małgorzata Bobrowska, Aneta Cydzik-Kochanowska, Grzegorz Kwiatkowski i Krzysztof Łupiński), w głosowaniu nie bierze udziału radna Marta Maciejak.

Niestety, ale to głosowanie było zapowiedzią pozytywnego przegłosowania uchwały dotyczącej nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu: Marysin i Wólka Kosowska, ale był jeszcze jeden zwrot akcji, zielonej akcji…

– Chciałabym w paragrafach, wnieść autopoprawki Referatu Urbanistyki. W każdym punkcie: 1U, 2U, 3U, 4U i UP, tam gdzie jest napisane o zieleni izolacyjnej, nakazuje się realizację pasa i tutaj chciałbym dodać: „Wysokiej zieleni izolacyjnej”, w każdym z tych punktów – Wysokiej zieleni izolacyjnej – apelowała, Ewa Gurtowska, Kierownik Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Praktycznie wszyscy radni byli za autopoprawkami zaproponowanymi do miejscowego planu, poza radną Magdaleną Łyszcz, która wstrzymała się od głosu. Jednak przy głosowaniu całości uchwały dotyczące zmiany planu, głosy były wyjątkowo podzielone: za głosowało: 12 radnych (Konrad Borowski, Justyna Gawęda, Krzysztof Klimaszewski, Bożenna Korlak, Grzegorz Kwiatkowski, Anna Lasek, Magdalena Łyszcz, Izabela Małek, Bożena Obłucka, Mariusz Socha, Dorota Vasilopoulou i Jerzy Wiśniewski), przeciw: 6 radnych (Małgorzata Bobrowska, Tomasz Filipowicz, Grzegorz Gonsowski, Łukasz Grochala, Krzysztof Łupiński, Piotr Osiński, a odgłosu wstrzymało się: 3 radnych (Anita Cydzik-Kochanowska, Marta Maciejak i Bartłomiej Soszyński).

Uchwała została uchwalona, tym samym zmieniono charakter niewielkiego Marysina z mieszkalnego na usługowo-mieszkalny, produkcyjny i magazynowy. Jak to mówią mieszkańcy, z którymi rozmawiałem: „Marysin stał się zapleczem Wólki Kosowskiej”. Kilka osób niewykluczona wyprowadzki i opuszczenia gminy Lesznowola… Ale kto by się nimi przejmował, przecież powstaną kolejne piękne hale magazynowe. Czekamy!

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *