AktualnościLesznowola

Zaczęła się gra o umorzenie sprawy karnej Wójt Gminy Lesznowola

W kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, skazał Wójt Gminy Lesznowola na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej gminie Lesznowola w kwocie 1,361 mln zł. Jednak Sąd Apelacyjny w swoim wyroku wydanym w dniu 5 kwietnia br. uchylił wyrok pierwszej instancji i ta ponownie została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Warszawie..


– W ocenie Sądu Apelacyjnego, apelacja obrońcy oskarżonej Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik w zakresie zarzutu związanego z naruszeniem prawa do obrony, okazała się zasadna. Co doprowadziło do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Niewątpliwie słusznie obrońca podnosi w apelacji ten zarzut, że w realiach niniejszej sprawy doszło do reprezentowania oskarżonych (Wójt Gminy Lesznowola i byłej skarbnik gminy pani Elżbiety O.) przez tego samego obrońcę, w sytuacji, gdy pomiędzy oskarżonymi zaistniał konflikt interesów. Słusznie wskazuje obrońca w apelacji, że obu oskarżonym (przy. Red. Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik i byłej skarbnik gminy Lesznowola) postawiono powiązane ze sobą zarzuty. W realiach przedmiotowej sprawy, obie oskarżone nie przyznawały się do popełnienia zarzucanych im czynów. (…) Przy tego rodzaju stwierdzeniu, przy tego rodzaju uchybieniach, przewód sądowy winien być przeprowadzony od początku, w całości. Natomiast odnoszenie się w tym miejscu do pozostałych zarzutów, staje się bezprzedmiotowe, wobec faktu, że zarzut związany z naruszeniem prawa do obrony okazała się zasadny i skutkował uchyleniem zaskarżonego wyroku – orzekł w dniu 5 kwietnia 2023 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie.


Od wydania wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie minęło blisko pół roku i sprawa ponownie trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na dzień 27 września br. zaplanowane jest rozpatrzenie wniosku obrońcy o umorzenie całego postępowania karnego. Sprawa ma sygnaturę akt sprawy: XIIK/81/23, data rozprawy: 27 września br. sala 230, godz. 10:00.


Przypomnijmy, że w dniu 10 lipca 2019 roku doszło do zatrzymania Wójt Gminy Lesznowola przez CBA. W toku prowadzonych wówczas czynności zgromadzono materiał wskazujący na możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Podjęcie niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł i tym samym wyrządzenie szkody w majątku gminy. Ustalenia śledczych wskazują ponadto na przekroczenie uprawnień w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012 – 2015, poprzez niezasadne umarzanie należności podatkowych na rzecz szeregu powiązanych ze sobą spółek, w celu osiągnięcia przez te spółki korzyści majątkowej w wysokości ok. 2,6 mln zł.

Sprawa pozostaje w toku. A kwestia gruntów KPGO Mysiadło jest blisko finansowego rozstrzygnięcia i milionowych zysków dla zadłużonej gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *