AktualnościLesznowolaNa luzie

Nowoczesna klapa finansowa

Mija dokładnie rok od słynnych słów Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, które padły na sesji budżetowej w 2019 roku: „Sytuacja jest absolutnie monitorowana, kondycja naszego budżetu jest dobra, a może będzie jeszcze lepsza… – mówiła na sesji budżetowej Wójt Gminy Lesznowola. Mija zaledwie 12 miesięcy, a sytuacja finansów publicznych gminy Lesznowola jest zła, a może będzie jeszcze gorsza… Przypomnijmy, że stan zobowiązań gminy Lesznowola za I półrocze 2020 wyniósł – 147.473.949,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe oraz wyemitowane obligacje. W tym zadłużeniu, swoje palce maczali, również radni obecnej kadencji Rady Gminy Lesznowola, bo w I półroczu 2018 zadłużenie gminy wynosiło – 71.274.472,00 zł… Także w zaledwie dwa lata zobowiązania gminy wzrosły dwukrotnie… Ratunkiem na kryzys miało być powstanie spółki pn. „Nowoczesna Lesznowola”…

Nowoczesna spółka na ratunek…

Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to najnowsze dziecko gminy Lesznowola, w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka została zarejestrowana w dniu – 13 sierpnia 2020 roku, a kapitał zakładowy spółki wynosi całe 10 tys. zł. Spółka miała zająć się odzyskiwaniem VAT-u z przeprowadzanych inwestycji, takie szczątkowe założenia jej działalności otrzymali radni… Oczywiście uwierzyli w ten magiczny plan i przyklepali powstanie nowej spółki. Minęły raptem dwa miesiące i okazało się, że spółka powstała w zupełnie innym celu… Nowoczesna Lesznowola miała emitować obligacje w celu nabycia, cyt.: „Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) od Gminy Lesznowola. Na co składa się sprzedaż ZCP przypisanej do:

– Szkoły w Zamieniu, w tym środka trwałego w budowie, tj. budynku szkoły – dotychczasowe nakłady inwestycyjne Gminy Lesznowola,

– Szkoły w Nowej Iwicznej, w tym środka trwałego – nowy segment szkoły wraz z łącznikiem nad ulicą – dotychczasowe nakłady inwestycyjne Gminy Lesznowola,

– Przedszkola w Wólce Kosowskiej, w tym środka trwałego w budowie – przedszkola, nakłady inwestycyjne Gminy Lesznowola.

– nakłady inwestycyjne Spółki na nieruchomości Gminy Lesznowola – szkoły w Zamieniu oraz przedszkole w Wólce Kosowskiej.

– nakłady inwestycyjne Spółki na na wyposażenie szkoły i przedszkola.

Podczas sesji październikowej Rada Gminy Lesznowola przegłosowała zmiany w projekcie budżetu na rok 2020. Po stronie dochodów majątkowych pojawia się znacząca kwota finansowa – 35.599.814,-zł, z tego, aż 31.100.000,-zł, to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku do powołanej spółki Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami:

– Nr 283/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Lesznowola spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

– Nr 284/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia spółce Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy,

– Nr 321/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.

Ale 31 mln zł to dopiero początek, bo zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2021, zaplanowano kolejny dochód z tytułu sprzedaży majątku do dopiero, co powołanej spółki Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. i te miały wynieść kolejne – 18.500.000,-zł.

Co ciekawe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wpisano łączne nakłady na wniesienie wkładu do spółki pn. „Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.”, wynoszące bagatela – 117.210.000,-zł.

Ustalono także limity: w 2020 r.- 1.010.000,-zł w 2021 r.- 8.000.000,-zł w 2022 r.- 8.000.000,-zł w 2023 r. – 7.900.000,-zł w 2024 r. – 7.900.000,-zł w 2025 r. – 7.900.000,-zł w 2026 r. – 7.900.000,-zł w 2027 r. – 7.900.000,-zł w 2028 r. – 7.900.000,-zł w 2029 r. – 7.900.000,-zł w 2030 r. – 7.900.000,-zł w 2031 r. – 7.400.000,-zł w 2032 r. – 7.400.000,-zł w 2033 r. – 7.400.000,-zł w 2034 r. – 7.400.000,-zł i w 2035 r. – 7.400.000,-zł.

I wszystko byłoby ładnie, gdyby nie interwencja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która w swojej uchwale Nr 28.363.2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku orzekła o nieważności uchwały Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034.

W ocenie Kolegium Izby zobowiązanie, które powstanie w wyniku zawarcia umowy (umów) ze spółką komunalną „Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na realizację powierzonych jej zadań, stanowić będzie dla Gminy Lesznowola tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego, wynikający z umów nienazwanych, o których mowa w § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia. Zauważyć bowiem należy, że w przedmiotowym przypadku występuje zamiar emisji obligacji przez spółkę komunalną w celu finansowania powierzonych jej zadań, przy jednoczesnym zastosowaniu przez Gminę instytucji podwyższenia kapitału zakładowego w tej spółce.

Kolegium Izby zwraca uwagę, że taka umowa (umowy) nosić będzie znamiona umów związanych z finansowaniem usług wsparcia finansowego na rzecz spółki komunalnej, a zobowiązanie zaciągnięte w wyniku tak realizowanego przedsięwzięcia wskazuje na istnienie skutków ekonomicznych podobnych do umowy pożyczki lub kredytu, o której mowa w § 3 pkt 2 powoływanego rozporządzenia.

Mając powyższe na względzie, organ nadzoru uznał, że umowa (umowy) zawarta w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. „Nowoczesna Lesznowola Sp z o.o.” – Tworzenie infrastruktury dedykowanej wychowaniu przedszkolnemu i edukacji”, które polegać będzie na realizacji usług w zakresie budowy, 5 remontów, zarządzania, administrowania oraz utrzymywania budynków i obiektów mienia Gminy Lesznowola, będzie zmierzać do obejścia prawa regulującego w szczególności limity zadłużenia gminy.

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Plan był ambitny i miał uchronić gminę Lesznowola przed przekroczeniem progu ostrożnościowego wynoszącego 60% w relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych. Przypomnijmy, że już w pierwszym kwartale roku 2020 osiągnięto ponad 55% zadłużenia… Niestety dla gminy, plan, nad którym myślały tęgie głowy, okazał się totalny niewypałem, w tym miejscu warto zacytować – Juliana Tuwima: „Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej”.

Jeden plan nie wypalił, czas na drugi…

22 grudnia br. odbędzie się sesja budżetowa gminy Lesznowola i to na niej będzie głosowana bardzo ciekawa uchwała pn. „W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola”.

– Rada Gminy Lesznowola wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lesznowola, hipoteki łącznej na rzecz administratora hipoteki, którym jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, wykonującego prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu lecz na rachunek obligatariuszy obligacji emitowanych przez spółkę Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. (bez imiennego ich wskazania), na niżej wymienionych nieruchomościach, których właścicielem jest Gmina Lesznowola do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 119.850.000, – zł, to jest na:

a) nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 8/13, o powierzchni 1,4800 ha, położonej w obrębie Zakłady Zamienie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1I/00035689/7,

b) nieruchomości składające się z działek ewidencyjnych o numerach: 33/20, 33/22, 33/24, o łącznej powierzchni 0,3041 ha, położonych w obrębie Nowa Iwiczna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00406544/3,

c) nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 8/7, o powierzchni 0,5000 ha, położonej w obrębie Zamieni, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00334181/4,

d) nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 31/40, 31/53, 31/54, 31/55, 31/57, 34/1, o łącznej powierzchni 1,5907 ha, położonych w obrębie Nowa Iwiczna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00326020/9,

e) nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 121/3, o powierzchni 2,7414 ha, położonej w obrębie Wólka Kosowska, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00421271/9.

Ustanowiona hipoteka będzie mogła stanowić zabezpieczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. oraz innych należności wynikających z warunków emisji obligacji – czytamy w projekcie uchwały przygotowanej na grudniową sesję Rady Gminy Lesznowola.

Niestety od lat gmina Lesznowola jest non-stop zadłużana. Wyżej wymieniony plan, to nic innego, jak dalsze zadłużanie. Ciągle brakuje master planu, który pozwoliłby obniżyć zadłużenie gminy i zbudować zdrowy fundament, na którym zaczniemy budować nasz dom – Lesznowola. Obecna władza myśli bardzo krótkoterminowo, w myśl zasady: „Ważne co tu i teraz, a jutro nie nadejdzie nigdy”…

PS. Gmina Lesznowola zamierza wnieść skargę na uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *