AktualnościLesznowolaNa luzie

Dwa lata, dwie firmy, trzy miliony więcej

Kiedy zbliża się koniec kontraktu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Lesznowola wszyscy żyją w strachu, czy uda się podpisać nową umowę z wykonawcą bez podnoszenia opłat dla mieszkańców? Dobrze pamiętamy, że w roku 2019 doszło do dwóch podwyżek opłaty za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych. Pierwsza podwyżka miała miejsce w marcu 2019 roku i była stosunkowo niewielka, bo wyniosła – 0,80 zł/m³ dotychczasowej stawki opłaty – 3,20 zł/m³, ta została podwyższona do kwoty 4,00 zł/m³ wody, w przypadku zbiórki selektywnej. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść… W lipcu podwyżka wyniosła – 7,85 zł za 1 m³ zużytej wody, czyli stawka została podwyższona do 11,85 zł za 1 m³ zużytej wody, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. Jak będzie wyglądała stawka opłaty w roku 2021?

Już za chwilkę, już za momencik…

– Za moment Rada Gminy Lesznowola i merytoryczne komisje będą procedowały kolejne konsekwencje zmiany przepisów prawa. A te kolejne konsekwencje będą miały wpływ na nowe propozycje, jeśli chodzi o opłaty za odpady komunalne. Trudno jest dzisiaj prognozować, czy te opłaty zostaną na tym samym poziomie, czy będą niższe? Jak ta sytuacja się wyklaruje? To się po prostu okaże. Ale jest to naprawdę bardzo poważny problem. Na, który samorząd w żaden sposób nie ma wpływu – mówiła na sesji absolutoryjnej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Zwrócę Państwa uwagę na dwa ostatnie zdania z wypowiedzi Wójt Gminy Lesznowola: „Ale jest to naprawdę bardzo poważny problem. Na, który samorząd w żaden sposób nie ma wpływu”. Wypowiedź jest co najmniej dziwna i zamierzam z nią polemizować. Samorząd ma wpływ na gospodarkę komunalną:

  1. Własna spółka komunalna, która może obniżyć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nawet o 24%. Bardzo dobrym przykładem w tej mierze jest gmina Piaseczno, która posiada własną spółkę komunalną PUK Piaseczno. Spółka daje duże możliwości, jeśli chodzi o odbiór i transport opadów. – W tym przypadku przyglądaliśmy się cenom, które zaoferowały firmy w gminach sąsiednich. Liczymy, że nasza spółka zaproponuje nam niższą kwotę, wybierzemy ją w trybie in-house’u. Tak, żeby spółka była naszym narzędziem, która będzie dążyła do obniżenia kosztów wywozu – mówił w lipcu, burmistrz Piaseczna, Daniel Putkiewicz.
  2. Obniżenie częstotliwości odbioru opadów komunalnych.
  3. Budowa własnej instalacji PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
  4. Obniżenie i urealnienie zatrudnienia w Referacie Odpadów Komunalnych Gminy Lesznowola. Aktualnie w referacie jest zatrudnionych 10 osób.

Co ciekawe okazało się, że gmina ma jednak wpływ na gospodarkę komunalną. Bo na czerwcowej sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto decyzję o zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców. Obniżono o połowę częstotliwość odbioru odpadów papierowych z zabudowy jednorodzinnej i letniskowej. Według nowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odpady papierowe będą odbierane raz w miesiącu. Także poczyniono zmiany w sposobie odbioru odpadów zmieszanych. Do końca 2020 roku odpady zmieszane z zabudowy jednorodzinnej były odbierane raz w tygodniu. Po wprowadzonych zmianach, częstotliwość raz w tygodniu będzie utrzymana dla okresu ciepłego (od 1 kwietnia do 30 listopada), a raz na dwa tygodnie dla okresu zimnego (od 1 grudnia do 31 marca). Cięcia również dotknęły zabudowy wielorodzinnej. Tutaj także zmniejsza się częstotliwość o połowę. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w tygodniu, a w pozostałym okresie – raz w tygodniu.

– Obniżenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, w tym jej uzależnienie od pory roku powinno również wpłynąć na obniżenie ceny usługi odbioru odpadów w nowym postępowaniu przetargowym – czytamy w uzasadnieniu od uchwały Rady Gminy Lesznowola.

Trudno jest dzisiaj prognozować, czy te opłaty zostaną na tym samym poziomie, czy będą niższe? Jak ta sytuacja się wyklaruje? To się po prostu okaże – mówiła na sesji absolutoryjnej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Niestety, życie napisało zupełnie inny scenariusz, reżyserem tego spektaklu śmieciowego ponownie były lesznowolskie władze, które po raz kolejny postanowiły wyłonić prywatnego wykonawcę w przetargu.

Pierwszy przetarg nieograniczony na zagospodarowanie (poddanie odzyskowi recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Lesznowola, który ma zacząć obowiązywać od 2 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku, okazał się fiaskiem.

W przetargu wzięły udział tylko dwie firmy:

Oferta nr. 1 – Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp z o.o., z ceną brutto: 17 259 156,00 zł,

Oferta nr. 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „LEKARO” Joanna Zagórska, z ceną brutto: 17 127 309,60 zł.

Gmina Lesznowola zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 14 571 190,40 zł. Także żaden z oferentów nie spełnił kryterium ceny. Stąd w dniu 14 września br. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

– Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „LEKARO” Joanna Zagórska z miejscowości Glinianka w wysokości: 17 127 309,60 zł brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 14 571 190,40 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty – czytamy w uzasadnieniu.

Tutaj należy znowu zwrócić uwagę na jedno zdanie: „Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty”. Aktualnie rzeczywiście nie może, ale jest furtka, zwłaszcza dla Rady Gminy Lesznowola, to kolejna podwyżka opłaty za śmieci! W pierwszym kwartale każdego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Monitorze Polskim, ile wynosił przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. W 2018 roku, ten dochód wyniósł – 1693 zł, co przełożyło się na ustalenie maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużytej wody na poziomie – 11,85 zł. Czyli taki, który obecnie obowiązuje w gminie Lesznowola. Jednak w 2019 roku ten dochód był o 126 zł wyższy, niż w roku poprzedzającym – 2018 roku, co przełożyło się na podniesienie maksymalnej stawki opłaty od ilości zużytej wody na poziomie – 12,73 zł. Także Rada Gminy Lesznowola może zdecydować o podwyższeniu i tak już wysokich opłat za śmieci o kolejne – 0,88 zł za 1m3 zużytej wody.

Pozostaje pytanie: Czy radni zdecydują się na ten krok?

Na razie widać tylko tyle, że jak ognia będę unikać tego niewygodnego tematu. W końcu mieszkańcy naszej gminy w bieżącym roku obserwują same cięcia, które dotykają ich bezpośrednio, jak choćby: zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów linii uzupełniających L w okresie epidemii koronawirusa, a także w okresie wakacyjnym, czy gaszenie ulicznych latarni przez dwa miesiące trwania wakacji, w końcu brak otwarcia Szkoły Podstawowej w Zamieniu z dniem 1 września br. dla klas najmłodszych.

Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszy przetarg nie wyłonił nowego wykonawcy na odbiór śmieci od mieszkańców Lesznowoli, a obecny kontrakt z firmą JARPER kończy się z końcem grudnia br. Zaledwie nie całe dwa lata temu mieliśmy duże problemy z firmą odbierającą odpady komunalne. Na początku roku 2019 firma PUK Piaseczno wystąpiła z wnioskiem do gminy Lesznowola o podwyższenie kontraktu, który miał obowiązywać do końca 2020 roku…

– Pomimo kontraktu, który miał się zakończyć w roku 2020. PUK Piaseczno wystąpiła do nas z wnioskiem o wzrost kosztów, wzrost płacy za tę usługę. Uzasadniając to sytuacją, która pojawiła się na rynku gospodarki odpadami w Polsce. My tak naprawdę proszę Państwa nie mieliśmy wyjścia, udało nam się wynegocjować, aby przez kilka miesięcy, czyli przez czas, kiedy ogłosimy nowy przetarg, żeby odpady komunalne były odbierane, ale oczywiście to nas kosztowało zdecydowanie więcej, niż zakontraktowane. Bo pragnę przypomnieć, że w okresie styczeń – marzec 2019 płaciliśmy 486 tys. zł. brutto. Natomiast w okresie od marca do lipca 2019 – 700 tys. zł brutto, bo taki był warunek postawiony przez naszego partnera. Natomiast za miesiąc sierpień 2019, już płaciliśmy 1 mln 182 tys. zł – przypominała na sesji absolutoryjnej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Czy sytuacja się powtórzy? Niewykluczone. Czy gmina Lesznowola wyciągnęła wnioski z poprzednich problemów? Nie. Już pierwszy przetarg pokazał, że kwota, której żądają firmy jest znacznie przewyższająca tą, która zamierza przeznaczyć gmina Lesznowola. I zamiast powoływać spółkę Nowoczesna Lesznowola należało powołać własną spółkę komunalną. Po raz kolejny zmarnowano czas… Piaseczno pokazuje, że mimo, iż rynek gospodarki komunalnej jest bardzo trudny i ciężki. To można szukać optymalizacji kosztów poprzez własną spółkę – PUK Piaseczno i w jak najmniejszym stopniu obciążać mieszkańców. Przy tym zachowując dużą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Gmina Lesznowola mimo licznych cięć, nadal musi mierzyć się z wysokimi cenami dyktowanymi przez prywatne firmy, zainteresowane, a jakże zyskiem. Do tego dochodzi chimeryczność rynku. Firma JARPER, która do końca 2020 roku świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych nie wzięła udziału w przetargu na kolejne dwa lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *