AktualnościLesznowolaPowiat

Czy Starosta Piaseczyński zablokuje korzystną dla Skarbu Państwa ugodę ze spadkobiercami KPGO Mysiadło?

W dniu 8 września br. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, I Wydział Cywilny odbędzie się próba ugodowa pomiędzy Skarbem Państwa, Gminą Lesznowola oraz spadkobiercami byłych właścicieli nieruchomości stanowiących dawne KPGO Mysiadło, mocą której Gmina Lesznowola, w wykonaniu uchwały nr 241/XX/2020 z dnia 31 stycznia 2020 wyraziła zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz tychże spadkobierców określonych nieruchomości w zamian za zrzeczenie się przez nich roszczeń reprywatyzacyjnych względem gminy.

Ugoda była opisywana już w prasie (link do artykułu Przeglądu Piaseczyńskiego: https://www.przegladpiaseczynski.pl/aktualnosci/ugoda-odroczona/). Jednoczesną stroną ugody miał być Skarb Państwa, za którego działały statio fisci: Starosta Piaseczyński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Skarb Państwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O ile warunki ugody z Gminą Lesznowola przewidywały ustępstwa na rzecz spadkobierców w postaci nieodpłatnego przekazania części nieruchomości po byłym KPGO Mysiadło, o tyle Skarb Państwa w ramach ugody nie był obowiązany do jakichkolwiek ustępstw, a w ramach ugody otrzymywał zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych przysługujących spadkobiercom z tytułu stwierdzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15.01.1949 r. Nr UR/2.I.2/446, które uchyliło orzeczenie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z dnia 20 marca 1947 r. sygn. nr I.318/47-Prw, która to prawomocność wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie pod sygn. akt I OSK 1887/15, co spowodowało przywrócenie orzeczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z dnia 20 marca 1947 r. sygn. nr I.318/47-Pr, w którym stwierdzono, że nieruchomość spadkobierców nie podpadają pod działanie przepisów art. 2 ust. 1 lit. e) Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.).

Roszczenie odszkodowawcze spadkobierców do Skarbu Państwa to ok. 700 000 000 zł (siedemset milionów złotych). Skarb Państwa został wezwany do zapłaty takiej kwoty w ramach postępowania ugodowego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Podmiotem obowiązanym do zapłaty odszkodowania będzie: Minister Rolnictwa. Jedynym warunkiem ugody do spełnienia przez Skarb Państwa było złożenie oświadczenia o cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o ustalenie, pod sygn. akt I ACa 611/19. W sprawie powodem jest Starosta Piaseczyński, a Gmina Interwenientem Ubocznym. W sprawie w I instancji wydano wyrok niekorzystny dla Skarbu Państwa i obecnie istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania wyroku w II instancji. Jako, że ugoda przewidywała zrzeczenie się wszystkich roszczeń do Skarbu Państwa, była ona dla niego niezwykle korzystna.

Wedle nieoficjalnych informacji, które uzyskała redakcja Wirtualnego Piaseczna: „Wszystkie statnio fisci, poza Starostą Piaseczyńskim wyraziły zgodę na ugodę”. W szczególności zgodę wyraził Minister Rolnictwa, który będzie pozwany o odszkodowanie, jeśli do ugody ze Skarbem Państwa nie dojdzie. Według naszych ustaleń jedynym podmiotem, który sprzeciwił się wielomiesięcznym negocjacją jest Starosta Piaseczyński. Warto zauważyć, że taka postawa Starosty naraża Skarb Państwa na wielomilionowe straty, gdyż złożenie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa jest nieuniknione ze względu na upływ terminu przedawnienia tych roszczeń…

W tej sprawie skierowaliśmy zapytanie w trybie informacji publicznej do Starosty Piaseczyńskiego – Ksawerego Guta:

„Szanowny Panie Starosto,

Redakcja z nieoficjalnych źródeł dowiedziała się, iż Starostwo jako jedyna jednostka Skarbu Państwa nie wyraziła zgody na zawarcie w dniu 8 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Piasecznie korzystnej dla Skarbu Państwa ugody ze spadkobiercami byłych właścicieli KPGO Mysiadło. Wedle naszej wiedzy ugoda przewidywała zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych względem Skarbu Państwa, a mowa jest o wielomilionowych kwotach odszkodowania do zapłaty, którego spadkobiercy wzywali Skarb Państwa w ramach próby ugodowej. Ugoda wedle naszej wiedzy nie przewidywała obowiązku przeniesienia przez Skarb Państwa na spadkobierców żadnych praw – co tylko potwierdza korzystne warunki.

W związku z powyższym proszę o informację czy Starostwo rzeczywiście odmówiło kategorycznie przystąpienia do ugody sądowej przed Sądem Rejonowym w Piasecznie, a jeśli tak to z jakich powodów?

Proszę o wskazanie tych powodów”.

Czekamy na odpowiedź Starosty Piaseczyńskiego w przedmiotowej sprawie i będziemy dalej pilotować przedmiotową sprawę, która jest szalenie ważna dla finansów publicznych gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *