AktualnościLesznowola

Czy portal internetowy www.wirtualnepiaseczno.pl naruszył dobra osobiste Kancelarii Prawnych: Leśny i Wspólnicy Sp. k. i Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.?

W dniu 22 marca 2021 roku w skrzynce pocztowej redakcji – Wirtualne Piaseczno znajdowało się wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. W związku z tym redakcja postanowiła przytoczyć całe wezwanie wspomnianych tych dwóch Kancelarii z Gniezna, a także przedstawi swoje stanowisko w sprawie.

Niniejszym, działając w imieniu spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. na podstawie art. 24 § 1 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) wzywam do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych w/w spółek poprzez natychmiastowe zaniechanie rozpowszechniania nierzetelnych informacji w przedmiocie powstania oraz działalności spółki Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.

Artykuł pn. „Nowoczesna klapa finansowa” opublikowany na łamach portalu internetowego www.wirtualnepiaseczno.pl w dniu 17 grudnia 2020 r. zawiera lekceważące i podważające kompetencje pracowników spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. treści, cyt.:

„Spółka miała zająć się odzyskiwaniem VAT-u z przeprowadzonych inwestycji, takie szczątkowe założenia jej działalności otrzymali radni… Oczywiście uwierzyli w ten magiczny plan i przyklepali powstanie nowej spółki. Minęły raptem dwa miesiące i okazało się, że spółka powstała w zupełnie innym celu…

„Niestety dla gminy, plan, nad którym myślały tęgie głowy, okazał się totalny niewypałem, w tym miejscu warto zacytować – Juliana Tuwima: „Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej”.

Wyżej wymieniony plan, to nic innego, jak dalsze zadłużanie. Ciągle brakuje master planu, który pozwoliłby obniżyć zadłużenie gminy i zabudować zdrowy fundament, na którym zaczniemy budować nasz dom – Lesznowola. Obecna władza myśli bardzo krótkoterminowo, w myśl zasady: „Ważne co tu i teraz, a jutro nie nadejdzie nigdy”…Obecna władza myśli bardzo krótkoterminowo, w myśl zasady: „Ważne co tu i teraz, a jutro nie nadejdzie nigdy”…”

Wskazuję, iż poprzez formułowanie nieprawdziwych i nierzetelnych i informacji, a także obrażających treści skierowanych przeciwko pracownikom spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., w sposób całkowicie bezprawny naruszone zostały ich dobra osobiste, w tym m.in. prawa do dobrego imienia, renomy oraz wizerunku. Treści artykułu opublikowanego na łamach portalu www.wirtualnepiaseczno.pl pozostają w oczywistej sprzeczności z rzeczywistym stanem faktycznym oraz budują negatywny obraz w/w spółek w Państwa odbiorców.

Wskazać należy, iż przywołane w treści artykułu stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi jedynie indywidualną i epizodyczną interpretację przepisów prawa. Stanowisko to nie stanowi o jednoznaczności linii orzeczniczej, ani nie kształtuje kategorycznej oceny doktryny. Jak sami Państwo zauważyli, przywołane przez Państwa wybrane fragmenty uchwały RIO stanowią w istocie opinię Kolegium Izby która ma charakter poglądowy.

Ponadto przekazywanie wybiórczych informacji, opierających się na incydentalnym stanowisku organu kontrolnego, nie znając przy tym założeń przyjętej koncepcji realizowanej w ramach know how w/w spółek, nie stanowi rzetelnego przekazu dziennikarskiego, a skutkuje dyskredytowaniem spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.

W związku z powyższym, wzywam do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych w/w spółek, a ponadto żądam opublikowania przeprosin o poniższej treści na łamach Państwa portalu internetowego www.wirtualnepiaseczno.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Przeprosiny proszę umieścić na stronie głównej portalu w widocznym miejscu, tłustym drukiem i w wytłuszczonych ramkach, rozmiar czcionki nie mniejszy niż 20.

„Niniejszym portal internetowy www.wirtualnepiaseczno.pl oświadcza, iż informacje podane w artykule „Nowoczesna klapa finansowa” są nierzetelne oraz dyskredytujące pracowników spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., dlatego nie powinny pojawić się w publicznym przekazie. Za podanie powyższych informacji, skutkujących naruszeniem dóbr osobistych spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., uprzejmie przepraszamy”.

W przypadku braku Państwa reakcji na niniejsze wezwania, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, w celu dochodzenia praw w/w spółek.

Podawanie do publicznej wiadomości informacji nieprawdziwych, nierzetelnych i stanowiących obrazę wizerunku spółek Kancelarii prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i wspólnicy Sp. z o.o. Stanowi naruszenie dóbr osobistych, co skutkuje tym, iż niniejsze pismo jest konieczne i uzasadnione.

Zgodnie z art. 33. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania i odpowiedzi na nadesłane wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.

UZASADNIENIE

Przesłanki odmowy opublikowania sprostowania.

Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania ze względu na to, iż wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. jest nierzeczowe i nie odnosi się do faktów zawartych w artykule pt. Nowoczesna klapa finansowa. Wskazany w wezwaniu artykuł odnosi się do trybu i sposobu powołania spółki komunalnej – Nowoczesna Lesznowola, i w żaden sposób nie narusza dóbr osobistych spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., gdyż w rzeczonym artykule nie wymieniono z nazwy ww. spółek. Warto zauważyć, że przytoczone fragmenty artykułu są wyrwane z kontekstu i nie stanowią całości artykułu. Mało tego cytat. „Ważne co tu i teraz, a jutro nie nadejdzie nigdy”…Obecna władza myśli bardzo krótkoterminowo, w myśl zasady: „Ważne co tu i teraz, a jutro nie nadejdzie nigdy”…” został przytoczony dwukrotnie ze zmienioną interpunkcją. W oryginalnym zapisie wygląda w następujący sposób: Obecna władza myśli bardzo krótkoterminowo, w myśl zasady: „Ważne co tu i teraz, a jutro nie nadejdzie nigdy”…

Dodatkowo w momencie pisania artykułu pn. Nowoczesna klapa finansowa, redaktor Kamil Marian Myszyński nie miał wiedzy o istnieniu spółek Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. k. oraz Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. Tą wiedzę dopiero nabył w dniu 22 marca 2021 r., kiedy to w skrzynce pocztowej było zaadresowane wezwanie, które uwaga zostało dostarczone listem priorytetowym bez potwierdzenia odbioru przez właściciela portalu www.wirtualnepiaseczno.pl . Dodatkowo według znaczka pocztowego i pieczątki Poczty Polskiej, list został zaadresowany w dniu 18 marca 2021 r., czyli po upływie terminu zapisanego w art. 33. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Z podanych powodów redakcja portalu internetowego www.wirtualnepiaseczno.pl odmawia opublikowania sprostowania i odpowiedzi na nadesłane wezwanie.

Z wyrazami szacunku Kamil Marian Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *