AktualnościLesznowolaNa luzie

Spółka Nowoczesna Lesznowola straciła rację bytu…

Spółka Nowoczesna Lesznowola straciła rację bytu… Już została wykreślona z lesznowolskiego biuletynu informacji publicznej… W dniu 29 lipca 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrywał skargę Gminy Lesznowola na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie: orzeczenia nieważności uchwały Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola. Uchwały z październikowej sesji dotyczyły powołania i celowości spółki Nowoczesna Lesznowola, która miała zajmować się: zaspakajaniem zbiorowych potrzeb Mieszkańców w zakresie związanym z: edukacją publiczną, gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz obiektami administracyjnymi…


Problem tylko w tym, że kompetencje nowej spółki pokrywały się z innymi jednostkami podległymi gminie Lesznowola, jak choćby z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych, które zajmuje się zrządzaniem lesznowolską edukacją, ale także, co gorsze było próbą obejścia ustawy o finansach publicznych…


Spółce w pierwszym etapie realizacji miały być powierzone zadania:


– dokończenie budowy szkoły w Zamieniu wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem boisk szkolnych , a także zapewnienie jej pełnego wyposażenia w meble,

– zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Wólce Kosowskiej,

– wykupienie od Gminy nakładów inwestycyjnych, które Gmina poniosła w związku z budowami: nowego skrzydła szkoły w Nowej Iwicznej, przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz szkoły w Zamieniu.


W drugim etapie miała przejąć w zarząd wyżej wymienione obiekty, w celu prowadzenia procesów ich utrzymania pod względem technicznym, przeprowadzania w miarę potrzeby, w uzgodnieniu z ZOPO, remontów i napraw.


RIO dokonuje trafnej oceny


W ocenie Kolegium Izby zobowiązanie, które powstanie w wyniku zawarcia umowy (umów) ze spółką komunalną „Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na realizację powierzonych jej zadań, stanowić będzie dla Gminy Lesznowola tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego, wynikający z umów nienazwanych, o których mowa w § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia. Zauważyć bowiem należy, że w przedmiotowym przypadku występuje zamiar emisji obligacji przez spółkę komunalną w celu finansowania powierzonych jej zadań, przy jednoczesnym zastosowaniu przez Gminę instytucji podwyższenia kapitału zakładowego w tej spółce.


Kolegium Izby zwraca uwagę, że taka umowa (umowy) nosić będzie znamiona umów związanych z finansowaniem usług wsparcia finansowego na rzecz spółki komunalnej, a zobowiązanie zaciągnięte w wyniku tak realizowanego przedsięwzięcia wskazuje na istnienie skutków ekonomicznych podobnych do umowy pożyczki lub kredytu, o której mowa w § 3 pkt 2 powoływanego rozporządzenia.


Mając powyższe na względzie, organ nadzoru uznał, że umowa (umowy) zawarta w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. „Nowoczesna Lesznowola Sp z o.o.” – Tworzenie infrastruktury dedykowanej wychowaniu przedszkolnemu i edukacji”, które polegać będzie na realizacji usług w zakresie budowy, remontów, zarządzania, administrowania oraz utrzymywania budynków i obiektów mienia Gminy Lesznowola, będzie zmierzać do obejścia prawa regulującego w szczególności limity zadłużenia gminy.


Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty.


Dostrzegalnym dla organu nadzoru celem rekompensaty – w toku realizacji przedsięwzięcia – jest sfinansowanie gminnego zadania realizacji infrastruktury wychowania szkolnego i przedszkolnego, zaś przeniesienie zobowiązań, wynikających z realizacji tego zadania, na rzecz utworzonej w tym celu spółki prawa handlowego nie zmienia faktu, że ciężar finansowy jego wykonania ostatecznie spocznie na Gminie.


Gmina zaskarżyła uchwałę RIO do WSA…


– Szanujemy stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jednakże nie podzielamy argumentów, które znalazły się w uzasadnieniu uchwały.


Należy podkreślić, że powoływanie przez samorządy spółek celowych do realizacji zadań własnych Gminy jest rozwiązaniem, które doskonale funkcjonuje w wielu samorządach w Polsce, również na terenie województwa mazowieckiego. Przykładem może być Miasto Marki, Miasto Stołeczne Warszawa, czy też Województwo Mazowieckie. Dywersyfikacja zadań własnych gminy do spółek celowych jest rozwiązaniem rekomendowanym przez wielu ekspertów.


Zgodnie z przepisami prawa użyteczność publiczna stanowi podstawową sferę aktywności jednostek samorządu terytorialnego, której zasadniczą właściwością jest bieżące i nieprzerywane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności.
Budowanie i administrowanie obiektami oświatowymi, jest usługą świadczoną w sposób ciągły i nieprzerwany, jest niezbędne w celu prowadzenia szkoły, przedszkola, zapewnienia ciągłego i nieprzerywanego procesu dydaktycznego.


Orzeczenie przez RIO nieważności uchwały Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie WPF na lata 2020-2034 nie generuje dla Gminy negatywnych skutków finansowych wbrew opiniom prezentowanym przez różne osoby. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 została zmodyfikowana zgodnie z uwagami RIO, co oznacza, że kondycja finansowa Gminy Lesznowola jest dobra – zapewniała mieszkańców w swoim stanowisku, Marta Sulimowicz, Skarbnik Gminy Lesznowola.


WSA oddala skargę gminy i potwierdza orzeczenie RIO


– Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 lipca 2021 r. sprawy ze skargi Gminy Lesznowola na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 r., nr 28.363.2020 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę – sentencja orzeczenia z dnia 29 lipca 2021 roku.
Tym samym kończy się saga pn. Nowoczesna Lesznowola…


Dziękuję za uwagę, aha radzę rozliczyć radnych, którzy głosowali za powołaniem spółki. Bo okazało się, że większą wiedzę prawną od radnych mają lesznowolscy społecznicy, którzy od początku alarmowali o sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *