AktualnościLesznowolaNa luzie

Przekorny los

– Los chce ze mną grać w pokera. Raz mi daje, raz zbiera. Los przekorny… – to kawałek znanej i lubianej w Polsce piosenki zespołu Akcent – „Przekorny Los”. Mija już 10 lat, od uroczystego przekazania decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie przez gminę Lesznowola gruntów po byłym EKO-Mysiadle. W dniu 1 lipca 2011 roku, gmina Lesznowola z rąk ówczesnego wojewody mazowieckiego – Pana Jacka Kozłowskiego, otrzymała nieodpłatnie – 83,5 ha gruntów KPGO Mysiadło. Grunty miały stać się pełnowartościowym produktem inwestycyjnym na styku nauki, kultury, zdrowia, rekreacji, sportu i terenów zielonych, przy równoczesnym zapewnieniu nowoczesnej powierzchni komercyjnej, biurowej, handlowej i komercyjnej. Czas zweryfikował te piękne i górnolotne wizje. Po dziesięciu latach na gruntach KPGO Mysiadło zbudowano: pół szkoły w Mysiadle wraz z halą sportową, skatepark (Centrum Edukacji i Sportu), korty tenisowe, jeden hipermarket… Czy jest wreszcie szansa na zmianę terenu i realizację górnolotnych wizji?

Raz mi zabiera…

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją z dnia 2 kwietnia 2014 roku, po rozpoznaniu wniosku Gminy Lesznowola o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia 8 października 2012 roku stwierdzającą nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1949 roku w sprawie przejęcia nieruchomości KPGO Mysiadło, występującego pod nazwami: „Osada Mysiadło nr 2” i „Osada Mysiadło nr 3” na cele reformy rolnej z dnia 6 września 1944 roku. Mówiąc w skrócie: „Minister Rolnictwa stwierdził, że tereny KPGO Mysiadło nie został prawidłowo skomunalizowane przez rząd PRL”.Już po II Wojnie Światowej, Wojewódzki Urząd Ziemski w dniu 20 marca 1947 roku stwierdził, że nieruchomość ziemska: „Osada Mysiadło nr 2” i „Osada Mysiadło nr 3”, nie podlegają reformie rolnej z dnia 6 września 1944 roku. Mimo tego Minister Rolnictwa i Reformy Rolnej w dniu 15 stycznia 1949 roku, uchylił orzeczenie z dnia 20 marca 1947 roku Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego i uznał, że nieruchomość ziemska – Mysiadło, o powierzchni – ponad 74 ha, podlega reformie rolnej. W ten sposób, z pominięciem obowiązującego prawa, grunty w Mysiadle, zostały skomunalizowane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Rolnego… PGR w Mysiadle powstał pod koniec lat czterdziestych z upaństwowionych zaraz po wojnie gospodarstw kolonistów niemieckich. Gospodarstwem do czasu wybuchu II Wojny Światowej zarządzali bracia: Ryszard i Henryk Eisele.

Po latach prawowici spadkobiercy braci Eisele, zaczęli walczyć o zwrot własności gruntów KPGO Mysiadło, które zostały im odebrane zaraz po wojnie przez rząd PRL. Kolejne wyroki sądów administracyjnych i cywilnych były korzystne dla spadkobierców: sygn. akt. I SA/WA 1707/14 z dnia 28 stycznia 2015 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt. I OSK 1887/15 z dnia 6 maja 2016 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czy oddalenie powództwa Skarbu Państwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Konsekwencje finansowe – zwrot zaliczki dla firmy – Black, Red, White

Pierwsze konsekwencje decyzji sądów administracyjnych i powszechnych poznaliśmy bardzo szybko… Już na XXXIII sesji Rady Gminy Lesznowola, która odbyła się w dniu 14 lipca 2017 roku, radni zgodzili się na zwrot wpłaconej w 2014 roku rzez firmę – Black, Red, White, zaliczki z tytułu umowy przedwstępnej na użytkowanie nieruchomości położonej na terenie KGPO Mysiadło w kwocie – 9.532.500 zł.

Korzystna ugoda ze spadkobiercami

Mimo wygranych w sądach administracyjnych i cywilnych, spadkobiercy prawowitych właścicieli – KPGO Mysiadło, wyrazili wolę zawarcia z gminą Lesznowolą – ugody. Ugody, która jest wyjątkowo korzystna dla gminy Lesznowola. Na jej mocy spadkobiercy mają otrzymać 9,4 ha gruntów KPGO Mysiadło, po wschodniej stronie ul. Puławskiej, jednocześnie zrzekając się dalszych roszczeń do reszty gruntów. Rada Gminy Lesznowola na sesji z dna 31 stycznia 2020 roku wyraziła zgodę na przeniesienie prawa własności nieruchomości, położonych w Mysiadle, obręb KPGO Mysiadło: działki numer ewidencyjny 234/6 o powierzchni 6,3452 ha i numer ewidencyjny 234/4 o powierzchni 0,7902 ha, objętych księgą wieczystą numer WAII/00032935/6; działki numer ewidencyjny 242/16 o powierzchni 0,2378 ha i działki numer ewidencyjny 242/17 o powierzchni 0,0229 ha, objętych księgą wieczystą numer WAII/00032936/3 oraz nieruchomości stanowiącej działkę numer ewidencyjny 237 o powierzchni 1,9997 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta WAII/000229234/8, na rzecz spadkobierców, w zamian za zrzeczenie się przez nich praw i roszczeń do nieruchomości wywodzących się z dawnych nieruchomości pod nazwą „Osada Mysiadło nr 2” i „Osada Mysiadło nr 3 – czytamy w uchwale.

– Podczas rozprawy w dniu 29 września w Sądzie Rejonowym w Piasecznie została podpisana ugoda między gminą Lesznowola a osobami, którym przysługują roszczenia reprywatyzacyjne i odszkodowawcze do nieruchomości na terenie Mysiadła – informowała Agnieszka Adamus z Urzędu Gminy Lesznowola. Strony zobowiązały się w nim do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność 9,4 ha na rzecz spadkobierców w zamian za zrzeczenie się roszczeń do pozostałych gruntów. Roszczenia odszkodowawcze spadkobierców do Skarbu Państwa to ok. 700.000.000 zł.

Gminie pozostał tylko jeden problem do rozwiązania – w księgach wieczystych nieruchomości, które miały trafić do spadkobierców – widniała spółka – SETE ze swoimi roszczeniami, które wynikały z umowy przedwstępnej zawartej z Gminą Lesznowola w dniu 9 maja 2014 roku.Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej i poddanie się dobrowolnej egzekucji

Wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej w Mysiadle. Stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1/272 i 1/273 o łącznej powierzchni 10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1I/00032132/7 hipoteki umownej na rzecze SETE Spółka z o.o. z siedzibą w Jabłonowie do kwoty 14 723 100,00 zł, co do obowiązku zwrotu SETE Spółka z o.o. kwoty wpłaconej na rachunek bankowy Gminy Lesznowola tytułem zaliczki z przedwstępnej umowy użytkowania nieruchomości zawartej w dniu 9 maja 2014 roku.– Kolejny projekt jest konsekwencją, tego, który został przed chwilą, przez Państwa radnych podjęty. Dotyczy on złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się przez gminę Lesznowola egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty – 14 723 100,00 zł. Co do obowiązku zwrotu spółce SETE z siedzibą w Jabłonowie kwoty wpłaconej na rachunek bankowy gminy Lesznowola tytułem zaliczki z przedwstępnej umowy użytkowania nieruchomości z dnia 9 maja 2014 roku. Podjęcie tej decyzji jest niezbędne do zawarcia porozumienia ze spółką, na mocy, którego zostanie rozwiązana umowa przedwstępna użytkowania nieruchomości, a spółka zrzeknie się hipoteki wpisanej na jej rzecz w takiej samej kwocie, w innej księdze wieczystej. Powyższe jest niezbędne do realizacji ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Piasecznie, pomiędzy gminą Lesznowola, a następcami prawnymi byłych właścicieli nieruchomości położonych w Mysiadle.

Szanowni Państwo dobrowolne poddanie się egzekucji w tym zakresie jest zabezpieczeniem dla partnera umowy przedwstępnej na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, termin zawarcia umowy przyrzeczonej został określony aneksem do 30 czerwca 2023 roku – mówiła podczas styczniowej sesji Rady Gminy Lesznowola, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Ugoda ze spadkobiercami, największym sukcesem Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik w 2020 roku?

– Największym sukcesem było podpisanie ugody w sprawie gruntów stanowiących własność Gminy Lesznowola, położonych w Mysiadle.Po bardzo długim i trudnym procedowaniu, Sąd Cywilny w Piasecznie zaakceptował treść ugody i zgodził się na jej zawarcie. To oznacza, że gmina będzie mogła zarządzać tym niezwykle atrakcyjnym terenem zgodnie z koncepcją sprzed 5 lat – mówiła w wywiadzie udzielonemu Przeglądowi Piaseczyńskiemu, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola. (Przegląd Piaseczyński, Nr 319 (9) 13 styczna 2021).

Czy po wielu latach bitew sądowych w końcu dojdzie do szczęśliwego finału i zakończenia wieloletnich sporów o atrakcyjne grunty – KPGO Mysiadło? Tego dowiemy się wkrótce…

„Ludzie mówią, że po nocy wstaje dzień. Masz nadrobić ten stracony czas” – głosi nasz ulubiony wokalista – Zenon Martyniuk.

Jeden komentarz do “Przekorny los

  • Niestety los bywa przewrotny. I jak się okazuje nie tylko w kontekście zwykłych obywateli… Chociaż marne to pocieszenie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *