AktualnościLesznowolaNa luzie

Postępowanie za błędne decyzje finansowe

Na początku roku 2020, gmina Lesznowola podpisuje dwie umowy z uprawnionym geodetą na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, dotyczącej korekty danych w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie ustalenia granic wybranych działek ewidencyjnych w obrębie Zgorzała, w gminie Lesznowola (20 działek zgodnie z ofertą).

Gmina Lesznowola zawarła z uprawnionym geodetą – dwie umowy:

1. RUP.67.1.3.2020 z dnia 12.02.2020 r. na kwotę 65 000 zł netto + VAT 23%, wraz z Aneksem 1 i Aneksem 2, które zmieniło kwotę wynagrodzenia na: 63 000 zł,

2. RUP.687.17.2020 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę 30 000 zł netto + VAT 23% (6 900 zł).

Przedmiot powyższych umów określony jako cyt. „korekta danych Ewidencji Gruntów i Budynków”, nie należy do kompetencji Wójta Gminy Lesznowola, tylko do Starosty Piaseczyńskiego, co wynika z art. 6a ust. 2 lit. b i art. 24a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mimo tych zapisów prawnych, gmina Lesznowola decyduje się na zlecenie prac geodezyjnych…

W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych, geodeta sporządził dwa operaty. Pierwszy po kontroli Starosty Piaseczyńskiego został zweryfikowany pozytywnie i przyjęty do zasobu Starostwa Powiatowego w Piasecznie, we wrześniu 2020 roku, ale został obarczony błędem. Następnie drugi operat nie zyskał już akceptacji organu pierwszej instancji i przez to nie został włączony do zasobu… W związku z przedmiotową decyzją geodeta uprawniony złożył odwołanie od zaskarżonej decyzji i orzeczenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przeprowadzone przez organ II instancji postępowanie wykazało, że zarzut dotyczący niewykonania analizy dokumentów znajdującej się w zasobie, podniesiony podczas weryfikacji przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2020 roku i w dniu 7 stycznia 2021 roku, oraz decyzji Starosty Piaseczyńskiego był zasadny i stanowił wystarczającą podstawę do odmowy przyjęcia opracowania do zasobu.

Czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych gminy Lesznowola?

Wykonanie dwóch operatów geodezyjnych zleciła gmina Lesznowola, a zamawiającym był Zastępca Wójta Gminy Lesznowola – Marcin Kania, który działał z upoważnienia Wójt Gminy Lesznowola – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. Warto zauważyć, że wicewójt zlecając prace geodezyjne powinien znać ich celowość i mieć umocowanie prawne do realizacji powyższych zadań publicznych, a tych nie miał, co wynika wprost z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki finansowe, jako środki publiczne, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, winny być wydatkowane w sposób przede wszystkim oszczędny i celowy.

Wobec tego trudno takim działaniem nazwać wydanie – 36 900 zł, na realizację umowy – NR RUP 67.1.7.2020, która nie została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponieważ zawierała liczne nieprawidłowości, które wykazał nie tylko Starosta Piaseczyński, ale również Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przedmiotowa sprawa powinna być jednym z ważniejszych punktów na posiedzenia Komisji Rewizyjnej gminy Lesznowola, ale również podjęta przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

W końcu, w dniu 30 marca 2022 r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, poinformował Starostę Piaseczyńskiego o swoim wystąpieniu do Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z wnioskiem o ukaranie Pana Marcina Kani pełniącego funkcję Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. – Jednocześnie informujemy, że tut. urząd (przy. Red. Starostwo Powiatowe w Piasecznie) nie posiada dalej idących informacji na temat etapu, na jakim jest prowadzone postępowanie przez Regionalną Komisję Orzekającą, jak również nie dysponuje wiedzą, co do faktu ew. wszczęcia postępowania karnego w ww. sprawie – informuje Wojciech Stoliński, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Niestety gmina Lesznowola w ustawowym terminie, nie odpowiedziała na moje pytania i interpelację skierowaną na e.maila Wójta Gminy Lesznowola (wojt@lesznowola.pl).

Już rok temu, Starostwo Powiatowe w Piasecznie obiecywało mieszkańcom, że przeprowadzi kompleksową modernizację obrębu Zgorzała i Zamienie. Bo przypomnijmy, że gmina Lesznowola w 2020 roku, uprawnionemu geodecie, zleciła jedynie wykonanie modernizacji dla 20 działek z obrębu Zgorzała za niebagatelną kwotę – 93 tys. zł netto (114 390 zł brutto). Tymczasem Starostwo Powiatowe w Piasecznie zleciło kompleksową modernizację dwóch miejscowości: Zgorzała i Zamienie za 179 900 zł brutto! – Zlecone przez tutejszy Organ (przy. Red. Starostwo Powiatowe w Piasecznie) prace geodezyjne na potrzeby przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 33-Zgorzała gmina Lesznowola są w trakcie realizacji. Zlecenie obejmuje, również obręb sąsiedni tj. 32-Zakłady Zamienie. Zakończenie powyższych czynności planowane jest na wrzesień 2022. Zgodnie z umową nr ZPU/44/2021 kwota za prace geodezyjne łącznie dla obu obrębów ewidencyjnych tj. 33-Zgorzała i 32-Zakłady Zamienie wynosi: 179 900 zł brutto – informuje Wojciech Stoliński, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest w toku. Będę Państwa o nim informował. Już wystąpiłem z interpelacją do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, na jakim etapie jest prowadzone ww. postępowanie? Warto przypomnieć, że Rzecznik dyscypliny finansów publicznych, to organ prowadzący postępowanie wyjaśniające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jednocześnie wypełniający funkcję oskarżyciela w tychże sprawach, toczonych w pierwszej instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *