AktualnościLesznowolaNa luziePowiat

108 głosów sprzeciwu

15 września 2021 roku Starosta Piaseczyński decyzją Nr 1987/2021 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej jednej z czterech popularnych sieci telekomunikacyjnych. Budowa wolnostojącej wieży telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną miała powstać w Nowej Woli, niedaleko ulicy Słonecznikowej. Do budowy wieży, jednak nie doszło, bo inwestor złożył wniosek o wygaszenie pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Piaseczyńskiego. Niestety dosłownie kilkanaście dni temu, tj. 24 maja 2022 roku, inwestor ponownie wniósł wniosek o pozwolenie na budowę wolnostojącej wieży w miejscowości Nowa Wola. Bezpośredni sąsiedzi, a także mieszkańcy okolicznych osiedli, ponownie wznowili protest przeciwko budowie kolejnej wieży telekomunikacyjnej w gminie Lesznowola.

Pierwsze sygnały o planach budowy wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Nowa Wola docierają do mieszkańców jeszcze w końcówce grudnia 2020 roku. To właśnie wtedy Wójt Gminy Lesznowola wydaje postanowienie Nr 19/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tej sprawie mieszkańcy wskazują uchybienia i naruszenia przez Organ I instancji. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznacza dla pojedynczej anteny, wynosi nie mniej niż:

a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) 500W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) 1000W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

e) 2000W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m o środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

f) 5000W, a miejsca dostępne da ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

g) 10 000W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.


W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, mieszkańcy zwracają uwagę, że obowiązkiem Organu I instancji było zatem zsumowanie promieniowania wytwarzanego przez wszystkie anteny zamontowane na tej samej stacji bazowej – wieży. Powyższe dane winny zaś wynikać z przedłożonego do zatwierdzenia projektu budowlanego, gdyż to zatwierdzony projekt budowlany determinuje zakres inwestycji, jaka może zostać legalnie wykonana. Mieszkańcy podkreślą, że inwestor nie przedłożył jakichkolwiek analiz, z których wynikałoby w jaki sposób kształtują się parametry po zsumowaniu promieniowania wytwarzanego przez wszystkie anteny zamontowane na stacji bazowej. Również Organ I instancji nie poczynił jakichkolwiek ustaleń. Dlatego mieszkańcy w dniu 16 września 2021 roku złożyli wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Lesznowola Nr 19/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego ze strony inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Nowa Wola. Pod wnioskiem przeciwko inwestycji podpisało się 108 mieszkańców Nowej Woli. – Zebraliśmy 108 podpisów, te podpisy zbieraliśmy w przeciągu jednego weekendu, w wakacje. Gmina Lesznowola twierdziła, że w naszej miejscowości nie ma żadnych sprzeciwów dotyczących budowy wieży. Udowodniłem, że jest inaczej. Pod wnioskiem podpisali się sąsiedzi z ulicy Plonowej, Słonecznikowej, a także okolicznych osiedli. Oni protestują i nie chcą tej wieży – mówi o akcji zbierania podpisów, Paweł Kwiatkowski, mieszkaniec Nowej Woli, właściciel działki, obok której ma powstać nowa wieża telekomunikacyjna.

Ale to nie były jedyne działania, które podjęli mieszkańcy… – Firmie telekomunikacyjne zaproponowaliśmy zmianę lokalizacji stacji bazowej – wieży. Daliśmy inwestorowi dwie alternatywy, jedną i drugą propozycje odrzucili twierdząc, że nie mają dostępu do drogi publicznej. Jedną z lokalizacji udostępnił sąsiad, który chciał przekazać swoją nieruchomość na bardzo korzystnych warunkach. Prosił, żeby zmienili lokalizację swojej wieży, bo sąsiadowi stacja bazowa wchodziła w budowę nowego osiedla. Niestety jedna i druga alternatywa przez inwestora została odrzucona – dodaje pan Paweł.

Co ciekawe inwestor uparł się na lokalizację, która obecnie jest na środku pola uprawnego. I tutaj pojawiają się dwa problemy. Pierwszy dotyczy braku decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Działka, na której ma powstać maszt, położona jest na terenie użytków rolnych tj, łąk trwałych oznaczonych symbolem (Ł), o klasie III (ŁIII). W związku z tym inwestor przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji powinien najpierw uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Zdaniem mieszkańców, inwestor tego nie uczynił. Drugi problem dotyczy braku dostępu do drogi publicznej. Do działki rolnej, na której ma stanąć maszt, prowadzi wąska polna droga. – Droga publiczna według przepisów prawa nie może być mniejsza niż 3 m szerokości. Ta droga w jednym punkcie ma zaledwie – 2,7 m szerokości, więc nie spełnia normatywów i nie może być nazwana drogą publiczną – podkreśla pan Paweł.

Mimo tych braków, a nawet odwołania mieszkańców Nowej Woli na postanowienie Nr 19/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku Wójta Gminy Lesznowola o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Inwestor ponownie wniósł wniosek o budowę nowej stacji bazowej w dniu 24 maja 2022 roku. Mieszkańcy nie pozostają bierni i już podjęli walkę przeciwko nowej uciążliwej inwestycji. Tak samo właściciel działki, który jest zainteresowany udostępnieniem miejsca pod nową wieżę telekomunikacyjną, bo już podciągnął skrzynkę elektryczną do swojej działki.

Życie w bezpiecznym środowisku jest podstawowym prawem człowieka. Wydawanie zezwoleń dla budowy stacji bazowych w tak powszechnej skali, którą obserwujemy w gminie Lesznowola narusza zasadę przezorności ekologicznej i może być traktowane jako eksperymentowanie na organizmach napromieniowywanych osób. Zwłaszcza że nie mamy pewności, co do stopnia ryzyka zdrowotnego dla ludności mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowych. Dlatego nieuprawnione jest uspokajanie opinii publicznej informacjami o bezpiecznym otoczeniu stacji bazowych. A w gminie Lesznowola wieże telekomunikacyjne powstają dosłownie kilka metrów od domów jednorodzinnych! Myślę, że idealną puentą do tego artykułu będzie jedno zdanie, które postanowiłem napisać na samym końcu: „Doraźny zysk finansowy wynikający z potrzeby chwili i obliczony na krótki czas, ale chwilowo wystarczający dla inwestora i właściciela działki”.

Foto: Podciągnięta skrzynka elektryczna na działkę, gdzie ma powstać stacja bazowa – wieża w Nowej Woli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *