AktualnościLesznowolaNa luzie

Status żaden

– Kompostownia zaprojektowana zostanie w sposób umożliwiający nieprzerwane przetwarzanie strumienia około 3 500 Mg mieszaniny przyjmowanych odpadów. Odpady te będą przywożone na bieżąco z terenu miasta i gminy Lesznowola oraz terenów ościennych w ramach regionu gospodarki odpadami, a także z oczyszczalni ścieków. Odpady wyładowywane oraz magazynowane będą w dedykowanych boksach, skąd po zmieszaniu z materiałem strukturalnym w szarżach wprowadzone będą do procesu kompostowania – to zaledwie kilka zdań, które można by potraktować, jako piękny folder ultranowoczesnej inwestycji. Inwestycji, która ma być zlokalizowana na terenie firmy Jarper, w miejscowości Kolonia Warszawska, w bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej…

Po sześciu latach względnego spokoju, temat budowy kompostowni powrócił, pomimo okresu wakacyjnego, mieszkańcy trzech miejscowości: Jabłonowa, Kolonii Warszawskiej i Stefanowa, rozpoczęli działania w kierunku zablokowania ww. inwestycji. W zaledwie jeden weekend zebrano, aż 350 podpisów, co pozwoliło na zwołanie – Nadzwyczajnego Zebrania Wiejskiego Sołectw Jabłonowo i Stefanowo, które w dniu 5 lipca 2021 roku, odbyło się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie.

Q&A w sprawie wydania decyzji środowiskowej

– 7 maja 2021 roku wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji środowiskowej, 28 maja 2021 roku, jako gmina Lesznowola wystąpiliśmy do stosownych instytucji, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 21 czerwca br. bardzo ważna data dla nas wszystkich, inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania – dziękuję bardzo, Marcin Kania, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

– Jaki jest powód? – dopytywali się mieszkańcy.

Wniosek inwestora został odczytany w całości przez wicewójta Marcina Kanię.

– W imieniu firmy Jarper zwracam się z prośbą o zawieszenie postępowania wydania decyzji środowiskowej, budowa kompostowni i to wszystko… – dziękuję powtórzył wicewójt.

– To nie jest wycofanie… – głośno komentowali sprawę oburzeni mieszkańcy.

– Czy wniosek został przyjęty? – padło pytanie z sali.

– Wniosek oczywiście został przyjęty przez gminę Lesznowola. Dlatego też 29 czerwca br. skierowaliśmy wezwania dotyczące wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania. Aktualnie oczekujemy na stanowiska wszystkich stron – mówił na spotkaniu, Marcin Kania.

– Do czego mamy się ustosunkować? – dopytywało się z sali małżeństwo, które jest jedną ze stron w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.

– Na chwilę obecną ten temat nie jest rozpatrywany, ponieważ czekamy na zwrotki i dalsze decyzje zapadną po wpłynięciu zwrotek i opinii poszczególnych stron – odpowiadał, Marcin Kania.

– Czy w każdej chwili inwestor może odwiesić postępowanie?

– Szanowni Państwo, decyzja w tym momencie należy do inwestora, a nie do Urzędu Gminy – przypominał, Marcin Kania.

– Kto jest stroną postępowania? – dopytywali się mieszkańcy.

– Stroną jest w sumie 13 osób, osoby prywatne, firmy i Urząd Gminy Lesznowola – odpowiadał, Marcin Kania.

– A gdzie są działki gminy Lesznowola? – dopytywała się pani Basia.

– Szanowni Państwo, jeśli chodzi o gminę Lesznowola to tutaj mamy dwie działki: 11/7 i 11/10 – odpowiadał, Marcin Kania.

– W jakim celu gmina Lesznowola zakupiła te działki? – dopytywali się mieszkańcy.

– Nie mam wiedzy, w jakim celu gmina Lesznowola zakupiła te działki – odpowiadał, Marcin Kania.

Według informacji Sławomira Goli, działki 11/7 i 11/10, będące w posiadaniu gminy Lesznowola są działkami przeznaczonymi na drogi. Obie działki bezpośrednio graniczą z działkami firmy Jarper. Stąd gmina Lesznowola stała się stroną w toczącym się postępowaniu, które na tą chwilę zostało zawieszone przez inwestora.

– To zawieszenie na wniosek inwestora może trwa trzy lata, tak reguluje kodeks postępowania administracyjnego i ten, co zawiesił, może odwiesić w każdym momencie – mówił na spotkaniu, Piotr Gołos.

KIPiący do czerwoności problem

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.

– Mamy powtórkę z tego, co było poprzednio, przygotowany KIP jest nierzetelny, niespójny, w dokumencie jest bardzo dużo merytorycznych błędów. Według KIPu oddziaływanie w zasadzie ograniczają się tylko do powierzchni inwestora. Wiemy, że to jest nieprawdą… – mówiła na spotkaniu, Anna Krasko.

W KIPie wykazano kody odpadów, które mają być kompostowane w nowej kompostowni firmy Jarper. Aż 70% odpadów, to odpady przemysłowe, a resztę, czyli – 30%, stanowią odpady bio i zielone.

Wśród potencjalnych materiałów wsadowych do kompostowni – odpadów przewidzianych do przetworzenia wykazano m.in.: opadową masę roślinną, odpady z gospodarki leśnej, surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, odpady z produkcji pasz roślinnych, odpady tytoniowe, odpady kory i korka, odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji, żużle i popioły paleniskowe, papier i tektura, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady z targowisk, czy inne niewymienione odpady.

– W postępowaniu administracyjnym chcieć, to jest jedno, a móc, to jest drugie… Jeżeli nie znajdziemy przepisu, które jest niezgodny, w całej procedurze, jeśli chodzi o wydanie decyzji środowiskowej, to niestety nie uda nam się zablokować tej inwestycji… Bo, jeżeli gmina Lesznowola zablokuje wydanie decyzji środowiskowej, to inwestor będzie odwoływał się na drogę sądową – podkreślał, Piotr Gołos.

100 metrowy zakres oddziaływania inwestycji…

– Kompostownia powinna być oddalona od zabudowy jednorodzinnej o 750 metrów. Dlaczego uwzględniliście tylko 100 metrowy zakres oddziaływania kompostowni? – pytała na spotkaniu, pani Basia.

Pytanie jest bardzo zasadne, bo według przyjętych założeń w obrębie oddziaływania inwestycji firmy Jarper znalazło się, aż 13 osób, w tym jedna firma, prywatne osoby, czy Urząd Gminy Lesznowola. Gdyby zwiększyć promień oddziaływania instalacji, wówczas mielibyśmy jeszcze więcej stron, zawieszonego przez inwestora, postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

W innych gminach, gdzie inwestorzy planują podobne instalacje, mamy następujący metraż:

Koncepcja budowy Punktu Przeładunku Odpadów Komunalnych we Wronkach, planowany punkt przeładunkowy ma być zbudowany zgodnie z wszystkimi normami i oddalony od najbliższych zabudowań: w Koźminie o 600 m, w Samołężu o 850 m, w Stróżkach o 1900 m.

W dzielnicy przemysłowej Tucholi, a dokładnie na terenie dawnej kotłowni przy ul. Budowlanej, wrocławska firma chce budować kompostownię do bioodpadów. Od strony północnej i wschodniej do obiektu przylegają tereny przemysłowe oraz składowe. Najbliżej położone tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 440 m, na północny – zachód od terenu inwestycyjnego. Mieszkańcy mimo tak dużej odległości od planowanej inwestycji już protestują…

Trudno nie dziwić się mieszkańcom gminy Lesznowola, że znowu podnieśli alarm w sprawie budowy kompostowni na terenie firmy Jarper. Warto przypomnieć, że sołectwo Jabłonowo i Stefanowo ma wyjątkowego pecha do instalowania się inwestycji przemysłowych, wśród zabudowy jednorodzinnej. W Stefanowie mamy wielki zakład firmy Kamis i ubojnie zwierząt. W Kolonii Warszawskiej jest firm Jarper, pomijam już mniejsze, bądź większe hale i magazyny występujące na terenie ww. sołectw. Co ciekawe kolejny inwestor w Stefanowie, zaplanował już budowę trzech nowych hal i to w bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej… Także mieszkańcy ze swojego ogródka będą mogli oglądać 12 metrową halę… A właściwie ścianę tej hali…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *