Po sześciu latach, koszmar wraca!

Po sześciu latach, powraca temat budowy na terenie firmy JARPER – instalacji do biologicznego przekształcania odpadów organicznych wraz z infrastrukturą techniczną. Blisko sześć lat temu, firma JARPER miała podobne plany, jednak olbrzymia determinacja mieszkańców: Kolonii Warszawskiej, Jabłonowa i Stefanowa spowodowała, że gmina Lesznowola odmówiła wydania spółce – JARPER, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy istniejącej sortowni odpadów. Pod petycją protestacyjną podpisało się, aż 500 mieszkańców ww. trzech miejscowości. Niestety koszmar wraca i to po blisko sześciu latach…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola o wszczęciu procedury

– W dniu 7 maja 2021 r. na wniosek Spółki Jarper Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni selektywnie zebranych odpadów organicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zakładu gospodarki odpadami i PSZOK w Kolonii Warszawskiej, na dz. nr ew. 11/8, 23 obręb Kolonia Warszawska, gm. Lesznowola, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. – czytamy w obwieszczeniu Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2021 roku.

Argumenty mieszkańców z 2015 roku, przeciwko powstaniu kompostownika na terenie firmy JARPER:

  1. Lokalizacja planowanej instalacji biologicznej stabilizacji odpadów wśród zabudowy mieszkaniowej,
  2. Przyjęta technologia nie spełniająca wymogów BAT WASTE Treatments Industries z sierpnia 2006 roku,
  3. Realne zagrożenie biologiczne dla mieszkańców, oraz dla środowiska naturalnego,
  4. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonującą sortownią firmy – JARPER,
  5. Negatywne doświadczenia z funkcjonującymi podobnymi instalacjami w Polsce,
  6. Brak potrzeby realizacji inwestycji z punktu widzenia potrzeb regionu (województwa mazowieckiego),
  7. Zapisy ustawowe mówiące o braku możliwości jej realizacji,
  8. Brak wymiernych korzyści dla mieszkańców gminy Lesznowola.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola o odmowie wydania decyzji środowiskowej…

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 29 października 2015r. wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Przekształcania Odpadów firmy Jarper Sp. z o.o. o instalację do biologicznego przekształcania odpadów na działkach o nr ew. 11/1, 11/2 i 10/2 w m. Kolonia Warszawska.brzmiało obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2015 roku.

Muszą rozbudować zakład o część biologiczną?

Zakład jest wpisany na listę zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów zatwierdzoną przez marszałka Mazowsza. A właściciele Jarpera chcą spełniać wyższe wymagania, stawiane Regionalnym Instalacjom Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). – Dlatego musimy rozbudować zakład o część biologicznego przetwarzania odpadów – tłumaczył Jarosław Perzyna. – To nie jest wymysł naszej firmy, to obowiązek prawny.- cytat pochodzi z artykułu Gazety Wyborczej Warszawa pn. Lesznowola. Strach przed śmieciami pod Warszawą, autorstwa: Małgorzaty Zubik.

Rzeczywiście, jeśli spojrzymy do zestawienia regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla poszczególnych regionów gospodarki odpadami komunalnymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, w dziale: Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, ujęta została firma JARPER – „JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, gm. Lesznowola”.

Warto jednak zwrócić uwagę na rekomendacje zapisane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021, z uwzględnieniem lat 2022 – 2027.

– Zlokalizowane na terenie regionu centralnego, regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów zielonych (kompostownie), mają wystarczające moce przerobowe do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji i nie jest konieczna budowa i rozbudowa kompostowni. – czytamy zawartą w dokumencie rekomendacje, która przewidziana jest na najbliższe dziesięć lat…

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać w gminie Lesznowola, nowe wzory deklaracji, w których właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe kompostowniki i kompostujący wszystkie odpady zielone, mogą skorzystać z 9 % ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ten sposób Urząd Gminy Lesznowola zachęca do ograniczenia odbioru odpadów zielonych od mieszkańców.

Zapis art. 38 a ustawy o odpadach, kluczem do wygranej dla mieszkańców?

Artykuł 38a został wprowadzony do ustawy o odpadach na podstawie nowelizacji przepisów z dniem 15 stycznia 2015 roku i stał się bardzo dużym orężem dla protestujących, a kłopotem dla inwestorów… Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. W świetle założeń prawodawcy, niniejsza regulacja ma pozwolić na zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami oraz powstawanie takich instalacji, które faktycznie są niezbędne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *